En uppslagen bok

Päivi Juvonen värvas som professor i svenska som andraspråk

Päivi Juvonen, forskare i språkvetenskap vid Stockholms universitet, kommer börja som ny professor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om flerspråkighet och svenska som andraspråk ur individens och samhällets perspektiv.

Päivi Juvonen forskar om flerspråkiga elevers språkbruk och språkutveckling i den svenska skolan. Just nu står nyanlända elever i fokus inom forskningen, hur språkutvecklande arbetssätt i olika ämnen kan hjälpa eleverna att nå skolans kunskapsmål.
− Det övergripande syftet med den forskning jag bedriver är att bidra med kunskap om hur vi kan utveckla undervisning så att den stöttar alla elevers lärande, både när det gäller språk men även andra skolämnen, säger hon.

Ämnet svenska som andraspråk eller flerspråkighet har idag en stark ställning och en solid teoretiskt uppbyggnad såväl internationellt som i Sverige. Forskningen om hur undervisning kan organiseras och genomföras för att stötta såväl vuxna som barn och ungdomar i att utveckla sitt eller sina språk är stark, men forskningen om nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling är kraftigt underutvecklad, menar Päivi Juvonen.
− Vi vet praktiskt taget ingenting om den utbildningsform som växer allra mest och som är särskilt riktad till nyanlända elever: gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Där hoppas jag kunna bidra med kunskap framöver, om hur vi bäst kan stötta flerspråkiga elever till framgångsrika studier.

På Linnéuniversitetet börjar Päivi Juvonen som ny professor den första augusti och ser fram emot att tillsammans med andra utveckla forsknings-och utbildningsområdet Educational Linguistics – en grupp som samlar forskare inom språkvetenskap och språkdidaktik.