Spelpjäser i olika färger

Politiska partier kompromissar mellan individens frihet och statsmakt

De flesta partier kompromissar i politiska frågor mellan individens frihet och statsmakt. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap, där Torgny Klasson har undersökt riksdagsdebatter kring fyra lagförslag kopplade till informationsteknik.

I avhandlingen undersöks riksdagspartiernas agerande inom det informationstekniska området under knappt 30 år, genom att analysera riksdagsdebatter kring fyra olika lagförslag från 1980 fram till 2009: En ny sekretesslag 1980, personuppgiftslagen 1998–1999, lagen om hemlig rumsavlyssning 2006–2007 och FRA-lagen 2007–2009. Riksdagsdebatterna är kopplade till informationsteknik i samhället och har analyserats utifrån vilka avvägningar riksdagspartierna är beredda att göra vad det gäller individens frihet. Avhandlingen knyter an till den ständigt aktuella debatten om medborgarnas individuella friheter, rättigheter och skydd av deras personliga integritet gentemot statens makt och samhällets intresse generellt. Studien handlar alltså om hur de politiska partierna påverkas i denna fråga i ett samhälle som präglas av en snabb utveckling av teknologi och digitalisering av information.

Torgny Klasson har utvecklat en begreppsapparat där partierna kategoriseras längs med en skala där ytterlighetsvärdena benämns individens frihet och statsmakt. Resultaten visar att de flesta partier tenderar att kompromissa mellan individens frihet och statsmakt, alltså anta en så kallad "hybridposition". Undantaget är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som oftast positionerar sig på ett sätt som är mest närliggande individens frihet. I studien hävdas att partier i regeringsställning mer positionerar sig nära värdet stats-makt, medan partier i opposition mer positionerar sig nära värdet individens frihet. Dessutom visar resultatet att flertalet partier mer har betonat värdet statsmakt i de utvalda riksdagsdebatterna efter den 11 september 2001 än vad samma partier gjorde före detta kritiska moment.
Torgny Klasson har undervisat om svensk politik och offentlig förvaltning vid Linnéuniversitetet sedan 1986.

Mer information
Klasson, Torgny (2017). Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och
statsmakt – En analys av svenska riksdagsdebatter, Linnaeus University Dissertation No 286/2017. ISBN: 978-91-88357-73-1

Kontaktinformation
Torgny Klasson, 070-358 85 57
Josefin Fägerås, kommunikatör, 072-528 14 30
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05