Responsive header image

Regional skolnätverksträff inom specialpedagogik

Den 15 augusti 2017, arrangerades en nätverksträff inom specialpedagogik på campus Växjö, Linnéuniversitetet. En nätverksträff där samarbete sträcker sig över fakultetsgränserna, som bidrar till nya kontakter och alumnverksamhet. Över 200 personer, främst specialpedagoger och speciallärare från regionen fick under förmiddagen lyssna till David Edfelt, leg. psykolog, författare och föreläsare, som bland annat har skrivit boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden.

Medverkade och föreläste gjorde även Mattias Davidsson, lärare och forskare vid Linnéuniversitetet, som intresserar sig för kommunikation inom specialpedagogik. Han forskar bland annat om kommunikation med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) för personer med olika funktionsnedsättningar.

Mattias Davidsson, David Edfelt
Mattias Davidsson och David Edfelt.

– För oss är det viktigt att hålla kontakt med specialpedagoger och speciallärare, men även andra intresserade lärare och skolledare i regionen. Utbytet med verksamma pedagoger ger viktig input till våra utbildningar och vår forskning, samtidigt som vi kan bidra med forskning till regionens skolor. Det sker dessutom förändringar gällande nationella insatser och riktlinjer med kort varsel och vi försöker vara en länk mellan den regionala och den nationella nivån, säger Leif Nilsson som ansvarar för det specialpedagogiska nätverket vid Linnéuniversitetet och som även undervisar både specialpedagoger och lärarstudenter.

Planeringen av dagens innehåll har vuxit fram genom önskemål från nätverksdeltagarna. Det har även genomförts ett nära samarbete med Växjö kommun. Nätverket har utvecklat sin roll sedan fusionen mellan Kalmar och Växjö 2010, och har succesivt vuxit både geografiskt och genom antalet deltagare.

– Nätverket har oftast en träff per termin och deltagarna representerar förskola upp till vuxenutbildning. Deltagarna kommer från de närliggande länen, främst Kronoberg och Kalmar, men även Jönköping och Blekinge. Både kommunala och fristående huvudmän finns representerade, avslutar Leif Nilsson.

– Genom att delta i nätverket får vi chansen att etablera kontakter med personer på andra skolor. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedriva relevant utbildning på vår skola. För mig är det även viktigt att det är en psykolog som föreläser, säger Jenny Blom, speciallärare vid Lillestad grundsärskola, som är en av deltagarna under dagen.

Åsa Riebe, Jenny Blom, Annika Hult Ekman
Åsa Riebe, speciallärare Lillestad grundsärskola, Jenny Blom, speciallärare Lillestad grundsärskola, Annika Hult Ekman, elevassistent Lillestad grundsärskola.

Nya kontakter och alumnverksamhet
Deltagarna poängterar värdet av att delta i nätverket och att knyta nya kontakter. Men nätverksträffarna ger även möjlighet till alumnverksamhet där tidigare studenter tillsammans kan diskutera aktuella frågor. Genom nätverket söker man även gärna samarbete över fakultetsgränserna för att vidga perspektiven. Nätverket ingår i FSV (Fakulteten för samhällsvetenskap), men vid denna träff fanns det möjlighet att samarbeta med Mattias Davidsson som tillhör FTK (Fakulteten för teknik).

Det specialpedagogiska nätverket är ett av 22 skolnätverk som leds av personal vid Linnéuniversitetets lärarutbildning. Läs gärna mer om skolnätverken: https://lnu.se/natverk