skog med björkar

Så ska skogsskötseln i södra Sverige anpassas och vidareutvecklas

Forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige bygger på ett antal projekt för doktorander inriktade på skogsskötselns olika faser, från föryngring till avverkning. Södras forskningsstiftelse bidrar med 4 miljoner kronor till programmet som är gemensamt för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk.

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är ett gemensamt forskningsprogram för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. FRAS vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar, i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

– Programmet kommer att kretsa kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd, berättar Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel och projektledare vid Linnéuniversitetet.

En gemensam nämnare är anpassning av skogsskötsel – till variationer i egenskaper inom och mellan bestånd och efter skogsbrukarens mål. Som ett led i detta kommer man i programmet att utforska möjligheterna att använda nya digitala datakällor, som vattenkartor och terrängmodeller.

De sex doktorandtjänsterna bär rubrikerna Föryngring av tall i södra Sverige, Smarta föryngringar, Röjningsmodeller för variationsrikt skogsbruk, Gallring och naturhänsyn, Effektivare beståndsbehandling och Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd. De två sistnämnda doktoranderna kommer att ha Växjö som stationeringsort.

Mer information

För mer information, kontakta Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel och projektledare vid Linnéuniversitetet, eller läs på projektets webbsida.