lärare och elev experimenterar

Fler än 400 bidrag till tävling om digital utbildning för unga européer

Genom att skicka in digitala utbildningsprojekt inom ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik deltog över 700 ungdomar från hela Europa i tävlingen SciChallenge. 12 vinnande projekt har valts ut utifrån en jurys och online-besökarnas betyg.

Även om efterfrågan på kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik ökar, är intresset för utbildningsprogram inom dessa områden fortfarande lågt i många europeiska länder. Utifrån detta problem lanserades EU-projektet SciChallenge för att uppmuntra ungdomar (10-20 år) att själva producera digitalt, vetenskapligt utbildningsmaterial som ska kunna användas av andra ungdomar. Det långsiktiga målet var att göra utbildningar och yrken inom områdena mer attraktiva.

700 deltagare från 28 länder

Tävlingen lockade fler än 700 deltagare från 28 länder. Tillsammans skapade de över 400 projekt som fick fler än 4 miljoner visningar och 20 000 gillningar på YouTube och Slideshare under januari-maj 2017. Fördelningen var så gott som jämn mellan 10-14- och 15-20-åringar. Detsamma gällde könsfördelningen, 56 % tjejer och 43 % killar, vilket visar att tävlingen var attraktiv för alla.

De flesta projekten hörde till den öppna kategorin, följt av ämnena Clean Water, Health, Climate Change, Biodiversity och Robotics. Prisutdelningen, där SciChallenge-troféer överlämnades till 12 vinnande projekt, hölls vid universitetet i Wien och samlade över 600 deltagare.

Den största uppgiften för Linnéuniversitetet, som är en del av projektkonsortiet, har varit att leda den del av projektet som utarbetade SciChallenge-konceptet, som grundar sig i sociala medier, användargenererat innehåll och tävlingar. Konsortiet består av nio organisationer från åtta europeiska länder.

Öka motivationen hos elever

– För mig personligen var det ett nöje att arbeta med ledande forskare i Europa för att öka motivationen hos elever för universitetsstudier och yrken inom naturvetenskap, teknik och matematik. För Linnéuniversitetet var det av stor vikt att vara en del av ett forsknings- och innovationsprogram inom Horizon 2020. Konkurrensen är extremt hög; SciChallenge var bland de 4 procent av alla projektförslag som bifölls inom denna finansieringsomgång, säger Sabri Pllana, projektledare vid Linnéuniversitetet.

SciChallenge-projektet genomfördes framgångsrikt och konsortiet arbetar för närvarande med den slutgiltiga dokumentationen till EU:s finansieringsorganisation. Erfarenheterna från SciChallenge kommer att vara till nytta för universitetet i våra framtida forskningsinsatser, avslutar Sabri Pllana.

Länkar