fartyg som möts

Sjöfartens påverkan på havsmiljön kartläggs i ny rapport

Havsmiljöinstitutet, där Linnéuniversitetet ingår som part, har gett ut en ny rapport om åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. Kjell Larsson vid Sjöfartshögskolan är en av forskarna som har bidragit till rapporten.

Hur påverkas havsmiljön av en allt intensivare sjöfart och hur kan olika åtgärder minska de negativa effekterna? Det är frågor som tas upp i rapporten Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön som nyligen publicerats av Havsmiljöinstitutet.

Att reducera sjöfartens miljöskadliga utsläpp till luft och vatten är kostnadseffektivt för samhället. Samtidigt medför det på kort sikt ofta ökade kostnader for fartygsägare. Det är därför nödvändigt att utveckla nya regelverk, liksom ekonomiska och andra styrmedel som överbrygger denna motsättning. Det menar Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet och en av de forskare som bidragit till publikationen.

– Eftersom effekterna av utsläppen är beroende av var och när de sker, är det av betydelse till vilka havsområden intensiv fartygstrafik styrs. Därför är en utvecklad havsplanering, med en ökad styrning av sjöfartens rumsliga användning av havet, viktig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar sjöfart med minimala effekter på havsmiljön, tillägger Kjell Larsson.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

Lär mer

För den som vill lära sig mer om sjöfartens miljöeffekter ger Linnéuniversitetet kursen Sjöfart och miljö, 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, under hösten 2017.