Studenter diskuterar

Studenters lärande i fokus i undervisningen

Linnébarometern 2017 ger överlag en positiv bild av universitetet och dess utbildningar. Studenterna upplever att de uppmuntras ta ansvar för sitt lärande, att kunskapskraven ökar i takt med utbildningen och att kopplingen mellan kursernas mål, innehåll och examination är tydlig. Däremot riktas kritik mot återkoppling av kursvärderingsresultat.

Studenters lärande i fokus

90 procent anser att de uppmuntras att ta ansvar för sitt lärande och att ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Lika många studenter upplever att kunskapskraven ökar under utbildningens gång och att det finns en koppling mellan kursernas mål, innehåll och examination. Dessutom upplevs samtalsklimatet på seminarier och examinationer öppet och respektfullt, samt studiemiljön fördomsfri och inkluderande.

– Lärandeprocessen är avgörande för studenternas motivation, engagemang och kunskapsutveckling och deras uppfattningar är värdefulla för oss. Därför är det mycket glädjande att studenterna upplever ett tydligt lärandefokus i undervisningen, säger Catherine Legrand, prorektor och ordförande i kvalitetsrådet.

Tillgänglig och ändamålsenlig studiemiljö

80 procent bedömer att universitetets stödfunktioner har en hög tillgänglighet och ändamålsenlighet – studenterna upplever att det är smidigt att komma i kontakt med dem och att de får adekvat stöd utifrån sina behov. Detta gäller bland annat utbildningsadministration, studievägledning, it-support och studenthälsan. Samma tendens finns för mer utbildningsnära kontakter såsom lärare, kursansvariga, programansvariga och examinatorer.

Bristande återkoppling av kursvärderingar

Studenterna menar att distributionen av kursvärderingar fungerar och att kursvärderingar är ett relevant verktyg att lämna synpunkter på. Däremot upplever endast var fjärde student att resultaten brukar återkopplas till dem.

– Det behöver finnas bättre rutiner för återkoppling. Den är betydelsefull för såväl studentinflytande som kursutveckling och ska göras både till studenter som genomfört kursen och vid nästa kurstillfälle. Kvalitetsrådet tillsatte under våren 2017 en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till förbättringsåtgärder för kursvärderingsprocessen och enkätinnehållet. Gruppen kommer att integrera resultaten i sitt fortsatta arbete, säger Catherine Legrand.

Om Linnébarometern

Linnébarometern genomförs årligen och riktar sig till programstudenter på grundnivå och avancerad nivå i slutet av sin utbildning. Enkäten sätter studentens lärande i centrum och fokuserar bland annat på utbildningens upplägg, genomförande och examinationer. Därtill ställs frågor som berör olika stödfunktioner samt Linnéuniversitetets strategiska områden, såsom lika villkor, hållbar utveckling, internationalisering och samhällelig drivkraft.