Treklöver-utvärderingens andra pilotrapport om freds‐ och utvecklingsstudier och statsvetenskap klar

Idag kom Treklöver-utvärderingens andra pilotrapport. På Linnéuniversitetet har ämnena freds‐ och utvecklingsstudier och statsvetenskap utvärderats och bedömargruppen ser såväl starka sidor som svagheter som behöver åtgärdas.

Ett område som enligt rapporten behöver åtgärdas inom ämnet freds‐ och utvecklingsstudier är examinationsformerna. Handledare bör kopplas bort från betygsdiskussioner och en individuell betygssättning av samtliga examensarbeten måste garanteras. Inom statsvetenskapsämnet lyfter rapporten fram svagheter kring hur ämnet arbetar med den europeiska normen för studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning. Detta är en norm som ska gälla i Sverige, där statsvetenskapsämnet kan förbättras.

Men ämnena visar även på styrkor. För freds‐ och utvecklingsstudier lyfts fokuseringen på studenternas lärande fram liksom arbetet att integrera programmen och skapa progression. En annan styrka är samarbetet med alumnnätverket. Inom statsvetenskapsämnet särskilt styrkan i samarbetet med arbetsgivare.

Per Dannefjord är prodekan på fakulteten för samhällsvetenskap:
– "Rapportens resultat är positivt då den visar att våra studenter når målen. Det är också positivt att få en rapport från en utomstående bedömare för att tydliggöra svagheterna som ändå finns. Utvärderingen är en del i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete och nu sätter vi oss ner med alla som arbetar inom ämnena och för en dialog om hur vi ska åtgärda de svagheter som har kommit fram."

Läs hela rapporten "Freds‐ och utvecklingsstudier samt Statsvetenskap vid Linnéuniversitet"

Mer om Treklöver-utvärderingarna

Tre lärosäten har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet. De examina som berörs i den här rapporten är framför allt kandidatexamen och magisterexamen i freds‐ och utvecklingsstudier samt kandidatexamen och masterexamen i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnena gjort under hösten 2016 samt ett urval av 10 anonymiserade uppsatser för vardera ämne och samtal med studenter och lärare i mars 2017.

Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt tre externa lärare och en representant för arbetslivet. Våra bedömningar och lärosätets självvärdering har följt en mall med åtta teman.

Läs gärna mer om kvalitetsutvärdering enligt Treklövern på Medarbetare. Om du har frågor om kvalitetsutvärderingen är du välkommen att kontakta Anders Åberg som är ansvarig för berednings- och sekreterargruppen för Treklövern.