hand med penna, papper och glasögon

Treklöver-utvärderingens tredje pilotrapport om arkeologi, historia och religionsvetenskap är klar

Idag kom Treklöver-utvärderingens tredje och sista pilotrapport. På Linnéuniversitetet har ämnena arkeologi, historia och religionsvetenskap utvärderats och bedömargruppen ser såväl starka sidor som svagheter som behöver åtgärdas.

Bland styrkorna ser bedömargruppen att de tre bedömda huvudområdena är forskningsmässigt starka med väl fungerande kollegier. Religion och historia arbetar på ett ambitiöst sätt med att i undervisningen fokusera på studenters lärande. Det gäller både utformandet av kurser, val av litteratur och koppling till förväntade studieresultat.

Bland det som behöver åtgärdas är att förtydliga och stärka studenternas delaktighet i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. I de självständiga arbeten inom arkeologi och historia som bedömargruppen granskat hittar de vissa brister i studenternas måluppfyllelse. Det behövs en analys av orsaker till varför examensarbeten godkänts, trots dessa brister. Bedömargruppen menar också att det behövs en tydligare kunskap i de tre ämnena om utbildningarnas användbarhet för studenter och samhället. Med tanke på att det är svårt att locka studenter till utbildningar inom de tre ämnena kan det vara värdefullt lyfta fram studenters möjlighet till fortsatt karriär.

–Treklöverns utvärdering är oerhört värdefull för utvecklingen av vårt kvalitetsarbete, säger dekan Gunlög Fur. Vi ska snarast föra samtal med företrädare för de involverade ämnena om de frågor som rör varje ämne specifikt, samt de övergripande kommentarerna. I fakultetsledningen noterar vi särskilt vad som framkommit om organisationens och delegationsordningens otydlighet och kommer omedelbart att sätta igång med att förtydliga dessa rutiner.

–Vi är medvetna om behovet av att förstärka studentrepresentationen i olika delar av institutionernas och fakultetens organ, samt bristerna när det gäller kursutvärderingar och för en pågående dialog med Studentkåren om hur vi kan åtgärda dessa svagheter, säger Hans Sternudd.

Mer om Treklöver-utvärderingarna

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har på eget initiativ och gemensamt genomfört granskningar av egna utbildningars kvalitet. De examina som berörs i den här rapporten är framförallt kandidatexamen i arkeologi, historia och religionsvetenskap samt masterexamen i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnena gjort under hösten 2016 samt ett urval av 10 anonymiserade uppsatser för vardera ämne och samtal med studenter och lärare i mars 2017.

Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från medverkande lärosäten (studentrepresentant har saknats från Mittuniversitetet), tre externa ledamöter och en arbetsmarknadsrepresentant. Bedömningar och rekommendationer har följt en mall med olika teman.

Läs gärna mer om kvalitetsutvärdering enligt Treklövern på Medarbetare.

Om du har frågor om kvalitetsutvärderingen är du välkommen att kontakta prorektor Catherine Legrand som är ordförande i kvalitetsrådet