Händer

Undersökning: viktigt för anhöriga att vara delaktiga i beslut om äldre närstående

Anhöriga anser att det är viktigt att de får vara delaktiga i de beslut som fattas om deras äldre närstående, men endast hälften känner att de är det. Det visar en undersökning om äldre slutenvårdspatienter och deras anhörigas upplevelse av vård och omsorg i Kalmar län.

Under hösten 2016 genomfördes en pilotundersökning av äldre slutenvårdspatienter i Kalmar läns landsting avseende äldre slutenvårdspatienter och deras anhörigas upplevelse av vård och omsorg. Bland personerna som arbetat med undersökningen återfinns Lennart Magnusson (verksamhetschef på Nka och docent på Linnéuniversitetet) och Francesco Barbabella (forskare/möjliggörare på Nka och postdoktor på Linneuniversitetet).

Undersökningen visar att respondenterna hade en övervägande positiv syn på deras upplevelse av vården. Fler än 90 procent av responderande patienter kände sig omhändertagna och trygga under sin sjukhusvistelse och mer än tre fjärdedelar av de anhöriga angav att personalen på sjukhuset bemötte dem med medkänsla och omsorg.

Faktorer som påverkar

Viktiga faktorer som påverkar risken för oplanerade återinskrivningar är patienten och anhörigas delaktighet i planeringen av vården, information till patient och anhörig samt utskrivningstillfälle. De patienter som blivit oplanerat återinskrivna upplevde att de var mindre delaktiga i de beslut som togs om deras vård. De kände också att de i lägre grad fått information som de själva förstod samt att de i mindre utsträckning blivit utskrivna från sjukhuset den dag de själva velat. Andra faktorer som kunde påverka var om den äldre hade risk för undernäring samt om de själva hade uppgett minnesproblem i olika omfattning.

Vill vara delaktiga

Närmare hälften av de anhöriga i undersökningen angav att de regelbundet gav hjälp, vård och stöd till en närstående. När det gäller de äldre anhöriga, 65 år eller äldre, gav majoriteten hjälp, vård och stöd till en närstående varje dag. De äldre anhöriga gav också i större omfattning än yngre anhöriga personlig omsorg och sjukvårdstekniska åtgärder till sin närstående. Av de anhöriga som var yngre än 65 år (merparten av dem yrkesverksamma) gav den större delen hjälp, vård och stöd till en närstående två till tre gånger i veckan eller mer. De anhöriga ansåg att det var viktigt att vara delaktig i de beslut som fattades om den närstående. Det var dock endast hälften som angav att de varit delaktiga i den närståendes fortsatta vård och hjälp i hemmet. Mindre än hälften upplevde att läkaren/sjuksköterskan kunde förstå hur den närståendes sjukdom påverkade deras livssituation.

Anhörigas hälsa

Hälsan hos de anhöriga påverkades av att de gav vård, hjälp och stöd till en närstående. De äldre anhörigas hälsa påverkades mer negativt än de yngres. Av de äldre anhöriga hade hälften någorlunda eller dålig hälsa och endast var femte hade god hälsa. Bland de yngre anhöriga hade närmare hälften mycket god hälsa eller utmärkt hälsa och endast var tredje uppgav sig ha någorlunda eller dålig hälsa. Två tredjedelar av de anhöriga angav att det kändes krävande att ge hjälp, vård och stöd till en närstående. Anhöriga till ej återinskrivna patienter kände sig också i betydligt högre grad fast i rollen. Merparten av anhöriga angav att de endast ibland fått stöd i sin situation och var tionde angav att de aldrig fått något stöd i sin egen vårdande och stödjande situation.

Fakta: om undersökningen

Undersökningen gjordes i samverkan mellan Landstinget i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Regionförbundet i Kalmar län och IC Quality AB. Syftet var att ta reda på vilka patientrelaterade faktorer som kan leda till en ökad risk för oplanerad återinskrivning på sjukhus samt identifiera utvecklingsområden.

En enkät har riktat sig till den äldre efter utskrivning från sjukhuset och en enkät har riktat sig till en anhörig till den äldre. Frågorna har berört den äldres upplevelse av vård och omsorg, men också den egna fysiska och psykiska hälsan. Enkäten som riktat sig till anhöriga berör vilken hjälp som ges till den äldre, möjlighet till delaktighet i den äldres vård och omsorg samt hur det påverkar den anhörigas egen situation. Som komplement till enkätundersökningen gjordes även telefonintervjuer med en del av de deltagande patienterna och deras anhöriga. Totalt svarade 388 av 600 patienter och 325 av 600 anhöriga på enkäterna.

Källa: Landstinget i Kalmar län

Läs mer om undersökningen.