sjuksköterskestudenter

Unik utbildningsmetod ger bättre sjuksköterskor

Sjuksköterskestudenter som jobbar parvis istället för en och en blir bättre rustade inför sitt framtida yrke. Det visar en ny avhandling av Hanna Holst, universitetsadjunkt på institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Hanna Holst har i sin avhandling "Det lärande utrymmet – lärande och vårdande möten mellan patienter, student-par och handledare vid Utvecklande och lärande vårdenheter (ULVE)", undersökt vilka effekter det får när sjuksköterskestudenter jobbar parvis, istället för en och en, under sin utbildning.

– När jag arbetade som sjuksköterska handledde jag själv studenter i par, och blev imponerad av deras förmåga till samarbete och hur det bidrog till en självständighet i vården av patienter, säger Hanna Holst. Frågor om hur det är att lära och handledas i par väcktes och när jag sökte efter evidens insåg jag att det i stort sett saknades kunskap inom området.

Hanna Holsts avhandling tar sin utgångspunkt i mötet med patienten. När studenterna lär sig att vårda patienten uppstår ett möte mellan patienten, studenterna och handledaren. Detta möte har visat sig skapa ett lärande utrymme som är stödjande för både inlärning och vårdande. Avhandlingen visar att det skapas en flexibilitet mellan studenterna som på ett gynnsamt och stödjande sätt kan bidra till en fördjupad relation dem emellan och som ger fler perspektiv och dimensioner än traditionella utbildningsmodeller.

Rent praktiskt kan det handla om att den ena studenten fokuserar på att ta prover, medan den andra har som uppgift att vara uppmärksam på hur patienten mår, eller att en student från termin 6 vägleder en student från termin 4 när man tar blodprov på en patient. Oftast finns det även en handledare med som tittar på vad studenterna gör och är uppmärksam på hur patienten upplever situationen.

I Hannas avhandling framkommer även att den unika didaktiska modell som sjuksköterskorna på Linnéuniversitetet får, ger dem ett helhetsperspektiv och en ökad självständighet och gör studenterna bättre rustade inför att ta eget ansvar när de sedan börjar arbeta som sjuksköterskor.

– Genom att stödja studenternas lärande i par kan de tillsammans lära sig att ta ansvar för patientens fysiska och psykiska välbefinnande, säger Hanna Holst. Först lär sig studenterna att ta detta ansvar tillsammans, och sedan på egen hand. De kan reflektera och diskutera upplevelsen efteråt, med varandra och med sin handledare. På det sättet växer de in i rollen som sjuksköterskor. Möjligheterna att uppmärksamma patienternas behov av vård ökar när lärandet sker i par. Genom samarbetet är det lättare för studenterna att få ett helhetsperspektiv i den vårdande situationen. Vi kan också se att patienter som vårdas av studenter som handleds i par erfar att de får mer tid och är i centrum för studenternas vårdande.

Det lärande utrymmet visar också betydelsen av att ett patientperspektiv lyfts och tydliggörs i planeringen av studenters lärande på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket kan uppnås bland annat genom ett samarbete mellan lärosäte och klinik.

Kontakt

Hanna Holst, doktorand/fil mag, universitetsadjunkt, 0470-70 83 10, hanna.holst@lnu.se
Liv Ravnböl, kommunikatör, 076-760 36 66. liv.ravnbol@lnu.se