Doi Tung, Thailand

Är entreprenörskap nyckeln till en mer hållbar värld?

Företag som påstår att de tar ett stort samhällsansvar blir mer och mer vanligt. Och entreprenörskap ses ofta som en väg till ett mer hållbart samhälle, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Men är det verkligen så?

Mathias Karlsson har i sin avhandling följt IKEA:s initiativ IKEA’s Partnership with Social Entrepreneurs för att undersöka relationen mellan entreprenörskap och samhällsförändring. Initiativet går ut på att identifiera och starta samarbeten med sociala entreprenörer runt om i världen, som i sin tur försöker hjälpa kvinnor att förbättra sina livsvillkor. Kvinnorna som arbetar i de här sociala företagen tillverkar produkter som sedan säljs i begränsad upplaga i några av IKEAs varuhus.

Mathias studie visar bland annat att initiativet ger kvinnorna en chans att tjäna pengar, sätta sina barn i fungerande skolor samt möjliggör en social plats utanför hemmet. De här aspekterna bidrar i sin tur till att kvinnorna upplever sina liv som mer värdefulla än tidigare.

Mathias Karlsson har också studerat vad det konkret innebär att försöka skapa samhällsförändring genom entreprenörskap. Vad gör man när man går till jobbet när ens arbetsuppgift är att skapa en mer hållbar värld? Svaret är att man måste utföra en massa olika aktiviteter som ibland även står i motsättning till varandra, vilket ställer höga krav på de anställda.

Mathias har också undersökt hur de som driver samhällsförändring geonom entreprenörskap relaterar etiskt och ansvarsfullt till andra människors strävan efter ett värdefullt liv.

– Dels har jag intervjuat kvinnor som jobbar i de företagen som initiativet samarbetar med, dels de anställda på IKEA som arbetar med detta. Resultaten i min avhandling tyder på att entreprenörskap har potentialen att skapa ansvarsfull samhällsförändring, men att lyckas med det är mycket krävande och utmanande för de inblandade.

– Om inte ansvar och etik ges ett stort utrymme finns det en risk att man som entreprenör kör över andras sätt att leva och därmed agerar oansvarigt. Min studie visar också att de inblandande känner en frustration över att inte kunna hjälpa så många som de vill, det finns alltid fler människor som lever i svåra förhållanden och som inte nås av det nuvarande förändringsarbete. Det tyder på att entreprenörskap som strävar efter samhällsförändring är synnerligen komplext. Men min studie visar att de som arbetar med initiativet klarar av att hantera komplexiteten på grund av att de är så pass engagerade och hängivna sin strävan att göra världen mer hållbar. Dessutom använder de sig av humor för att undvika att gå under av den komplexitet som de dagligen möter i sina arbetsliv.

Mathias Karlsson anser att den viktigaste kunskapen som hans avhandling bidrar med är att den ökar förståelsen kring hur entreprenörskap kan skapa ansvarsfull samhällsförändring genom att vara oändligt krävande. Idén om ”oändligt krävande entreprenörskap” syftar på att en viss form av entreprenörskap utförs av hängivna, ansvarsfulla och lyhörda personer, vilket i sin tur leder till mer ansvarsfull samhällsförändring.

Mathias Karlsson är född och uppvuxen i Alstermo, gick i gymnasiet i Växjö och bor nu i Kalmar.

Disputation: fredagen den 28 september kl. 13:00, sal Ny200 på Kalmar nyckel, Kalmar.

Avhandlingens titel: Infinitely Demanding Entrepreneurship

*Bildtext till bilden ovan: Mathias bild, tagen i Doi Tung, Thailand

Kontakt

Mathias Karlsson, mobil 070-978 10 02, e-post mathias.h.karlsson@lnu.se

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, telefon 0470-70 85 52, e-post carina.sorgarn@lnu.se

I denna textfilm presenteras Mathias Karlssons forskning.