Call for papers

Antologi med forskning kring (post-/de-)koloniala erfarenheter i Sverige Redaktörer: Torun Elsrud (Linneuniversitet, torun.elsrud@lnu.se), Marta Kolankiewicz (Lunds universitet, marta.kolankiewicz@genus.lu.se) Den föreslagna antologin samlar texter på svenska som berör Sveriges nutida koloniala och postkoloniala erfarenheter.

Med utgångspunkt i frågor som är aktuella i Sverige i dag, syftar antologin till att analysera, teoretisera och problematisera olika typer av förhållanden och kontexter som kan synliggöras med hjälp av postkolonial och dekolonial teoribildning. Kan vi på ett fruktbart sätt använda oss av postkoloniala och dekoloniala teorier och begrepp, samt teorier om kolonialitet, för att förstå den svenska samhällsutvecklingen, såsom den samiska nutiden, dagens migrationsregimer eller manifestationer av nationalism, rasism och diskriminering av olika minoriteter i Sverige? Hur kan dessa begrepp och teorier hjälpa oss att förstå dagens motstånds- och solidaritetspraktiker? Vilka teoretiska verktyg hjälper oss att fånga kontinuiteter och brytningar i dessa företeelser? Å ena sidan ska det specifika för svenska nutida koloniala och postkoloniala praktiker och diskurser fångas och teoretiseras, å andra sidan ska olikheter och komplexitet inom ramen för dessa synliggöras och analyseras. Antologins del 1 kommer att hämta teoretiskt stöd framförallt från postkolonial och dekolonial teoribildning men också från olika maktteorier för att se hur den svenska kolonialiteten kan analyseras. På vilket sätt kan vi förstå den tystnad som osynliggjort och osynliggör Sveriges medverkan i olika koloniala projekt och ideologier? Vad kan vi lära oss av teorier om "svensk exceptionalism" för att förstå eventuella specifikt svenska koloniala förhållningssätt? Vilka teorier kan hjälpa oss att förstå förhållandet mellan svensk kolonialitet och maskulinitetsideal eller kvinnokamp och jämställdhetsfrågor? Antologins del 1 utgör därför ett synliggörande av Sveriges nutida koloniala och postkoloniala positioner, samt av relationen till andra europeiska länders erfarenheter. Antologins del 2 riktar fokus mot kamp för social rättvisa i dess olika former. Med hjälp av teoretiska perspektiv på dekolonisering, "avlärande" (unlearning) och medvetandegörande av djupt cementerade koloniala föreställningar är tanken att belysa olika former av motstånd mot dessa praktiker och föreställningar och att föreslå vägar framåt. Antologins del 2 ska således utgöras av kapitel som diskuterar olika motstånds-, solidaritets- och reparationsstrategier för att inte bara avslöja orättvisor utan också peka på vägar att nå social rättvisa. Denna del kan med fördel utgöras av empiriska exempel, hämtade från svensk vardagspraktik, på olika gruppers handlingsutrymme och aktörskap. Vi välkomnar särskilt kapitel som utifrån egen empiri, historisk eller samtida, analyserar specifika aspekter av svenska nutida uttryck för koloniala och postkoloniala erfarenheter samt mer teoretiska texter med tydliga länkar till den svenska kontexten. Deadline för abstracts (högst 300 ord) är den 30 maj 2018. Abstracts ska skickas till: Torun Elsrud och Marta Kolankiewicz. Senast den 1 september meddelar vi hur bokens upplägg kommer att se ut och bjuder in författare till att medverka. Deadline för den första versionen av kapitel – riktlinje 6000-8000 ord – är den 15 december 2018. I början av 2019 kommer vi att bjuda alla kapitelförfattare till en workshop på LNUC Concurrences på Linnéuniversitetet i Växjö. Den 15 april 2019 blir deadline för slutversion av kapitlen. Diskussioner förs under hösten 2018 med olika förlag.