Barn med surfplatta

Digitala hjälpmedel underlättar för lärare och elever

Att lära sig läsa är ett av de viktigaste målen vi har i vårt utbildningssystem. Det är grunden till alla andra ämnen i skolan, och en förutsättning för att man aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Det är dock inte alla elever som utvecklar de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. I en ny studie vid Linnéuniversitetet har Thomas Nordström undersökt två metoder för att förbättra elevers läs- och skrivfärdigheter.

Den första metoden fokuserar på hur återkommande digitala tester och bedömningar av samtliga elevers läs- och skrivfärdigheter underlättar för läraren att individanpassa undervisningen. Thomas Nordströms studier visar på en hittills outnyttjad potential, det vill säga att använda digitala tester som grund för denna individualisering. Tiden för testning tar cirka 2 timmar, sedan ”rättar” och sammanställer programmet all information åt läraren.

Den andra metoden riktade in sig på användandet av digitala hjälpmedel, så kallad assisterande teknik, primärt text-till-tal- och tal-till-text-funktioner, för elever med grava läs- och skrivsvårigheter.

– Vissa elever med läs- och skrivsvårigheter kunde använda tekniken för att bättre kunna följa med i undervisningen, säger Thomas Nordström. De tog till sig text lättare och dessutom snabbare, både skönlitterära- såväl som faktatexter. Med den assisterande tekniken blev eleverna mer motiverade i sitt skolarbete.

Thomas Nordströms avhandling visar på möjligheten att stärka alla elevers läsutveckling genom systematiska bedömningar eller kartläggningar av läsfärdigheter och på betydelsen av att använda ny digital teknik för att främja alla elevers rätt till lärande utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

– Ett annat viktigt resultat är att vi nu på allvar har fått verktyg för att bättre kunna individanpassa undervisning, baserat på bedömningsdata och rekommendationer, säger Thomas Nordström. Även träning med assisterande teknik är ett exempel på individanpassad undervisning. Det återstår dock en del, framförallt implementeringsarbete, för att dessa arbetsmetoder ska kunna användas optimalt.

Thomas Nordström försvarar sin avhandling i psykologi ”Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology”, fredag 30 november kl. 13.15 I Sal Wicksell, hus K, campus Växjö.

Huvudhandledare: Idor Svensson, professor i klinisk psykologi, Linnéuniversitetet.
Opponent: Dave Edyburn Ph.D.., Associate Dean for Research, College of Community Innovation and Education, University of Central Florida (USA).

Kontakt

Thomas Nordström, mobil 072-594 17 14, mejl thomas.nordstrom@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, mobil 076-76 036 66, mejl liv.ravnbol@lnu.se