Doktorander i ämnen knutna till koloniala och postkoloniala studier

Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, LNUC Concurrences,
är en forskningsmiljö som främst studerar kulturmöten, kulturyttringar, migration, och diaspora ur ett kolonialt och postkolonialt perspektiv. Centret är tvärvetenskapligt och knyter samman forskare från olika traditionella ämnesdiscipliner som arbetar med olika metoder, teorier och material. Se https://lnu.se/concurrences LNUC Concurrences har sin hemvist vid Fakulteten för konst och humaniora men inkluderar också forskare från Fakulteten för samhällsvetenskap. Forskningen spänner främst över historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och socialt arbete.

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier i ett av tre möjliga forskarutbildningsämnen: engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, historia eller religionsvetenskap:https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

De föreslagna projekten ska anknyta till forskningsfältet koloniala och post-koloniala studier, liksom till den forskning som bedrivs inom centret, men kan i övrigt ha såväl teoretiskt som empiriskt huvudfokus. Även metodologiskt finns en öppenhet. Det är en stor fördel om projektet kan bedrivas inom ramen för något av de kluster som organiserar forskningen vid LNUC Concurrences. Det finns i nuläget fyra kluster vid centret: The Cluster for Nordic Colonialism, The Cluster for Colonial Connections and Comparisons, the Huseby Cluster, och The Cluster for the study of Cultural Encounters. Information om forskning som bedrivs vid dessa kluster hittas på LNUC Concurrences hemsida:https://lnu.se/concurrences.

Doktoranden skall vara aktiv inom LNUC Concurrencesmiljön och även delta i respektive institutions inre arbete. I tjänsten kan, efter överenskommelse, ingå upp till 20% institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration eller förtroendeuppdrag som studeranderepresentant.

Ansök här