människor utomhus

Examensrätt för forskarutbildning i historia ifrågasatt

Linnéuniversitetets examensrätt för forskarutbildning i historia ifrågasätts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som har bedömt att utbildningen har bristande kvalitet. Universitetet har nu ett år på sig att rätta till bristerna.

Kvaliteten i Linnéuniversitetets forskarutbildning i historia ifrågasätts av UKÄ vid den utvärdering som samtliga landets forskarutbildningar i historia har genomgått. Det innebär att universitetet nu har ett år på sig att åtgärda de brister som finns.

UKÄ anser att utbildningen är tillfredsställande i ett av de tre bedömda områden. Det finns svagheter gällande doktorandernas närvaro i forskarutbildningsmiljön, doktorandernas i vissa fall låga aktivitet, det fåtal doktorander som fullföljer utbildningen, samt möjligheten att genomföra utbildningen på planerad tid. Bedömargruppen ser även brister i den struktur som ska säkerställa doktorandernas utveckling mot att bli självständiga forskare. UKÄ ser en allvarlig brist i att doktorander har deltagit i diskussioner och bedömningar av andra doktoranders arbeten i ämnets handledarkollegium.

– Vi har tagit del av att UKÄ har ifrågasatt vår forskarutbildning i historia. Vi kommer att gå igenom deras kritik noggrant och analysera på vilka sätt vi kan utveckla vår utbildning, och arbetet med att ta fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna är redan igång, säger Gunlög Fur, dekan vid fakulteten för konst och humaniora.

Kontakt

Gunlög Fur, dekan vid fakulteten för konst och humaniora, telefon 0470–70 84 99
Simon Kristoffersson, kommunikatör, telefon 073–051 45 09