Forskande lärare i naturvetenskapens och teknikens didaktik

Bli forskare i naturvetenskapens och teknikens didaktik!

Ansök om att bli antagen som doktorand till den nationella forskarskolan FontD5.

Ta chansen - bli en forskande lärare!

Var med och bidra till att utveckla framtidens lärarutbildning!
Lämna din ansökan elektroniskt till Linköpings universitet.
För mer information se liu.se/forskning/fontd
Sista dag för ansökan är 20/3 2020.
Kontaktperson vid Linnéuniversitetet är Mats Lindahl, 0480-447339, mats.lindahl@lnu.se.
 
Forskningsmiljön inkluderar lärarkompetenser för undervisningen liksom barns och elevers frågor och intressen som rör undervisningen inom naturvetenskap och teknik. Det handlar om hur frågor blir en del av undervisningen och om frågornas roll i densamma. Frågorna kan dessutom ses som en indikator på elevers intressen. I arbetet med att främja ungas val av naturvetenskap är studier som skapar förståelse för elevers intressen och frågor tänkbara nycklar för att kunna nå framgång.
 
Förslag till forskningsområden för aktuella doktorandprojekt vid Linnéuniversitetet är:
  1. Klassrumspraktik kring Samhällsfrågor med Naturvetenskaplig Innehåll (SNI)
  2. Barns abstrakta tänkande kring naturvetenskap
  3. Lärares och elevers användning av representationer i klassrummet
  4. Naturvetenskapens karaktär (NOS)
  5. Genusmedvetenhet och jämställdhet
  6. Digitalisering i skolan 
  7. STEM, digitala verktyg och interaktiv visualisering (VFR/AR)
 
 
Lärares och elevers användning av representationer i klassrummet
Inom vår grupp undersöker vi, utgående från ett socialsemiotiskt perspektiv, hur
  1. elever och studenter på olika utbildningsnivåer (grundskola, gymnasium och universitet) tolkar och använder olika meningsskapande resurser (t ex tal, skrift, diagram, grafer, fysiska modeller och gester)
  2. lärare använder meningsskapande resurser i sin kommunikation.
Målet är att genom att förstå hur meningsskapande kan underlättas av genomtänkt användning av meningsskapande resurser minska de utmaningar som elever och studenter upplever i sitt lärande i naturvetenskapliga ämnen (främst kemi, men även biologi och fysik).
 
Kontaktperson: Susanne Wikman, 0480-446272, susanne.wikman@lnu.se
 
 
Genusmedvetenhet och jämställdhet i NO-undervisningen
Kompetens finns också inom NO-undervisningens normrelaterade värden och mer specifikt normerande processer inom skola och särskilt inom sex- och samlevnadsundervisning. Studierna bygger på ett normkritiskt perspektiv där processer som riskerar att skapa uteslutning och utanförskap har varit det främsta målet för forskningsintresset. Forskningen visar på spänningarna mellan de goda intentionerna och de ibland missriktade insatserna och resultaten hjälper oss att förstå vilka olika typer av insatser som behövs för att angelägna satsningar ska ha god chans att få de resultat som utgjort förhoppningen. Studier av litteratur, lärares upplevelser, klassrum och styrdokument har genomförts inom detta område.
 
Kontaktperson: Mattias Lundin, 0480-446928, mattias.lundin@lnu.se