Gädda vid ytan

Gäddan gillar sol och leker helst hemma

Fiskar kan, tvärtemot vad man tidigare trott, utnyttja solstrålning för att värma upp sin kropp till temperaturer som överstiger det omgivande vattnet. Temperaturökningen har en direkt påverkan på fiskens tillväxt och beteendet kan därmed vara viktigt för dess framgång. Detta visar en ny avhandling av Oscar Nordahl, doktorand i ekologi vid Linnéuniversitetet. I avhandlingen har han även undersökt lokala anpassningar hos gäddbestånd kring Kalmar och Ölandskusten.

Oscar Nordahls avhandling fokuserar på två områden inom fiskekologi. Den första delen syftar till att undersöka evolutionära orsaker till att fiskar av samma art som lever i samma område kan ha olika anpassningar. Det andra området rör temperaturreglering hos fisk. Man har länge vetat att kallblodiga djur som lever på land snabbt kan höja sin kroppstemperatur genom att utnyttja solstrålningen. Dock har man antagit att den avkylande effekten hos vatten gjort detta omöjligt för fiskar.

Hemvändande gäddor

I sina studier om gäddor hittade Oscar Nordahl genetiska skillnader mellan gädda från olika lekområden längs Kalmar och Ölandskusten. Enligt avhandlingen visar detta på att utbytet av gädda mellan lekområden är begränsat, även mellan närbelägna sådana. Anledningen är troligen gäddans benägenhet att återvända dit den är född för att leka, så kallat hembeteende.

– Vi fann även indikationer på lokala anpassningar vilket innebär att gäddan har en större framgång om de leker i sin hemmamiljö jämfört med om de skulle välja ett annat lekområde, säger Oscar Nordahl. Sammantaget så betyder detta att små bäckar och våtmarker längs kusten kan ha sina egna unika bestånd av gädda som skiljer sig åt från deras grannar som leker några kilometer norr eller söder om. Detta trots att de alla lever tillsammans längs kusten under större delen av året.

Stora fiskätande fiskar som gädda är viktiga resurser för sport- och yrkesfiske, samtidigt som de kan ha strukturerande effekter på hela ekosystem. Resultaten som presenteras i avhandlingen belyser vikten av en lokal förvaltning av gäddbestånd och den naturvården som rör våtmarker och vattendrag.

– Min förhoppning är att gäddan kan fungera som ett exempel som ökar förståelse för att fiskar kan uppvisa stor variation också inom arter, även om det inte syns på ytan, säger Oscar Nordahl. Denna variation är viktig att bevara och det gör vi genom att restaurera förstörda miljöer som till exempel utdikade våtmarker, att man skyddar lekområden och förvaltar fiskbestånden på ett förnuftigt sätt.

Temperaturreglering hos fisk

Fiskar är normalt växelvarma och temperaturen har en stark påverkan på deras tillväxt, fortplantning och överlevnad. I sin forskning har Oscar Nordahl undersökt fiskars möjlighet att utnyttja solljus för uppvärmning, genom att sola, likt växelvarma djur som lever på land.

– Resultaten visar att fiskar faktiskt kan bli varmare än omgivande vatten när de solar, säger Oscar Nordahl. De individer som fick den högsta temperatureffekten hade också den högsta tillväxten, vilket indikerar att beteendet kan vara viktigt för individens framgång.

Oscar Nordahl hoppas också att insikten om att fiskar kan utnyttja solljus för uppvärmning, dessutom kan öka förståelsen för fiskars beteenden, hur de interagerar med andra arter, samt hur de påverkas av miljöförändringar. På samma sätt skulle kunskapen kunna vara praktiskt användbar inom fiskodling.

Länk till avhandlingen: Intraspecific diversity of pike (Esox lucius) in the Baltic Sea and new insights on thermoregulation in fish

Kontakt

Oscar Nordahl mobil 073-332 56 70, e-post oscar.nordahl@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, mobil 076-760 36 66, e-post liv.ravnbol@lnu.se