Studenter

”Kritik och förbättringar går hand i hand” – utbildningsprogram utvärderade och fler rapporter på gång

Nu är slutrapporten för kvalitetsutvärderingen av Linnéuniversitetets utbildningar mot examina inom informatik samt biblioteks- och informationsvetenskap klar med både goda exempel och sådant som behöver åtgärdas. Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet har utvärderat varandras utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå – en viktig kugge i Linnéuniversitetets systematiska arbete för att kunna erbjuda attraktiva och bra utbildningar.

Rapporten inom informatik samt biblioteks- och informationsvetenskap är den första av Treklöverns tre i den första kvalitetsutvärderingsomgången där Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet gemensamt och systematiskt utvärderar varandras utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Inom de närmaste veckorna kommer rapporterna från utvärderingarna inom nationalekonomi, statistik och företagsekonomi samt journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap. Linnéuniversitetets utvärdering av utbildningskvalitet i den så kallade Treklövern är med andra ord i full gång.

Bedömarrapporten för informatik samt biblioteks- och informationsvetenskap pekar på att alla tre lärosäten bör förtydliga progression mellan utbildningarnas olika nivåer för att visa i vilken utsträckning fördjupning sker inom olika områden. Även processen för att utforma, hantera och återkoppla av kursvärderingar bör ses över då det finns stora skillnader inom respektive lärosäte hur detta sker.

–”Jag skulle vilja säga att kritik och förbättringar går hand i hand”, säger Niklas Ammert, vice-rektor med ansvar för utbildningsfrågor. ”Vi håller på att sjösätta vårt kvalitetsutvecklingssystem och då är det bra, och enligt plan, att vi nu får indikationer på områden som behöver förbättras.”

–”Rapporten tycker jag också visar att vårt arbete med utveckla metoder och modeller för kursvärderingar är helt rätt.”

Bedömarrapporten görs utifrån intervjuer med studenter och programansvariga, bedömargruppens läsning av ett urval självständiga arbeten och de självvärderingar som varje lärosäte har gjort. Bland de goda exempel som lyfts fram är programmens goda koppling till externa aktörer, medan studenternas synpunkter på bland annat schemaläggningen inom ett av programmen måste åtgärdas.

–”Bedömarrapporterna går nu till fakulteterna för vidare hantering. Vissa synpunkter av allmän karaktär kan hela lärosätet lära av, medan andra är mer specifika för vissa utbildningar”, säger Niklas Ammert.

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Rapporterna från pilotomgången presenterades under våren, den andra omgången ämneskluster med utvärderingar av program inom bland annat biologi, kemi,  miljövetenskap, psykologi, geografi  med flera har just startat upp.

Mer information

Läs hela slutrapporten här. Det finns även mer information om vårt kvalitetsarbete på lnu.se. Om du har frågor om rapporten är du välkommen att kontakta Niklas Ammert, vice-rektor med ansvar för utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet.