Kvalitetsrapport för biblioteks- och informationsvetenskap klar

Nu är slutrapporten för utvärdering av kvalitet inom Linnéuniversitetets utbildningar mot examina inom biblioteks- och informationsvetenskap klara. Rapporten visar både goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

Under året har utbildningar med examina inom informatik samt biblioteks- och informationsvetenskap granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, uppsatser, och gjort besök på plats eller via Skype. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat systemet för att granska kvaliteten i utbildningarna. Nu har slutrapporten kommit.

Bra exempel och utrymme för förbättringar

Att Linnéuniversitetet försöker att bygga utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap med stor vetenskapsteoretisk, social och etisk anknytning är något som lyfts fram som ett mycket bra exempel. Där är det istället frågor som har framkommit av studentintervjuerna som rapporten är mest kritiskt till.

–”Fakultetsledningen har tagit del av rapporten och ser med glädje att den lyfter fram styrkor med vår utbildning som i de goda samarbeten med biblioteken och ett starkt arbete med såväl vetenskapsteori som etik och frågor om mångkultur.”, säger Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora. ”Vi är ett ungt lärosäte och har många utmaningar. Vi kommer göra vårt bästa för att komma till rätta med de brister rapporten visar på.”

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Mer information

Läs hela slutrapporten här. Om du har frågor om rapporten är du välkommen att kontakta Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora.