skuggor av ungdomar på marken

Ny forskning för stärkt socialtjänst

Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor och vilka insatser hjälper? Hur kan samhällets aktörer samverka bättre i särskilt utsatta områden? Det ska forskare på Linnéuniversitetet studera i två nya projekt.

Två projekt som ska bidra till ökad kunskap inom socialtjänsten har beviljats medel av det nationella forskningsrådet FORTE.

Stöd till våldsutsatta kvinnor

Studien utgår från våldsutsatta kvinnors egna berättelser. Det övergripande syftet är att studera våldsutsatta kvinnors behov, förväntningar och erfarenheter av det stöd och behandling de fått med anledning av sin våldsutsatthet.

Genom projektet vill forskarna ge ökad kunskap om den behandling som ges vid kommunala specialenheter och i vilken effekt stödet har för våldsutsatta kvinnor. De våldsutsatta kvinnornas berättelser bidrar också till en fördjupad förståelse för de som tagit del av samhällets eller frivilligorganisationers stöd.

Projekttitel: Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande.
Beviljat anslag: 4 990 000 SEK
Forskare: Lotta Agevall Gross, Verner Denvall, Cecilia Kjellgren, Johanna Thulin, samtliga verksamma vid institutionen för socialt arbete och Mikael Skillmark verksam vid Jönköpings universitet.

Interventioner i särskilt utsatta områden

I projektet ska forskarna studera arbetet och samverkan i så kallade särskilt utsatta områden i Sverige. Studiens fokus kommer att ligga på hur olika aktörer arbetar mot gängbildning, social oro samt vilka hinder och positiva möjligheter som finns i de etablerade partnerskapen mellan offentliga aktörer.

Projekttitel: "Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige".
Beviljat anslag: 4 353 000 SEK.
Forskare: Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet. Studien genomför tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, Gävle Högskola, Stockholms universitet och försvarets forskningsinstitut.

De båda projekten ingår i ett nationell tioårigt forskningsprogram som regeringen inrättat för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Det nationella forskningsrådet FORTE ansvarar för programmet. I samma utlysning beviljades även Linnéuniversitetet medel för att inrätta en forskarskola för yrkesverksamma socialarbetare.