Ny professor: Jens Agerström

Ny professor undersöker orsaker till diskriminering

Jens Agerström är ny professor i psykologi. Ett av hans huvudsakliga forskningsområden är diskriminering. För att kasta ljus på dess orsaker, har han bland annat studerat hur arbetsgivares fördomar och stereotyper kan påverka anställningsprocessen.

− Jag vill få människor att bli mer medvetna om den diskriminering som sker gentemot olika sociala grupper inom olika samhällsområden, samt försöka identifiera de fördomar och stereotyper som de kanske inte alltid reflekterar över att de har i första läget, säger Jens Agerström. En viktig målsättning är att forskningsresultaten ska ligga till grund för olika åtgärdsprogram vars syfte är att minska diskrimineringen i samhället.

Med hjälp av fältexperiment har han visat att jobbsökanden med arabiskt ursprung står inför en rejäl uppförsbacke på den svenska arbetsmarknaden. När fiktiva jobbsökanden med matchade kvalifikationer söker riktiga jobb på den svenska arbetsmarknaden har individer med arabiskt ursprung 50 procents lägre sannolikhet att bli kallade till anställningsintervju jämfört med infödda svenskar. Denna diskriminering verkar vara orsakad av stereotyper där sökanden med arabiskt ursprung ses som både mer inkompetenta och kyligare jämfört med svenska sökanden.

Jens Agerströms forskning har också visat att implicita fördomar, det vill säga automatiskt aktiverade fördomar som människor inte alltid är medvetna om att de har, ibland kan förutsäga diskriminering bättre än mer medvetna fördomar. Rekryterare som är mer implicit fördomsfulla gentemot exempelvis överviktiga jobbsökanden, är också mer benägna att diskriminera gentemot dessa sökanden när de söker jobb.

I ett relativt nystartat forskningsprojekt studerar Jens Agerström jämlik sjukvård. Med hjälp av registerdata tittar man på om patientens etnicitet och socioekonomiska bakgrund har betydelse för den hjärtstoppssjukvård som ges på sjukhus. Tanken bakom projektet är att sjukvården också är ett sammanhang där fördomar kan leda till diskriminering utan att vårdpersonalen är medveten om detta.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?

− Att i egenskap av professor få möjlighet att fortsätta leda kreativa tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där syftet är att bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar känns oerhört spännande!