Surfplatta och kollage av bilder

Nytt system för teknikstött lärande kan hjälpa lärare och elever

Susanna Nordmark har nyligen disputerat och i sin avhandling introducerar hon ett komplett system för teknikstött lärande. Med en särskilt utvecklad arbetsmetod, mobilapp och webbtjänst kan lärare och elever få hjälp att utveckla kreativitet, problemlösning och innovation – viktiga färdigheter i dagens teknikdrivna samhälle.

Bruket av digitala verktyg som t.ex. smartphones, surfplattor och bärbara datorer har visat sig kunna förbättra och förstärka undervisning och lärande i en mängd olika sammanhang. Susanna Nordmark undersöker i sin avhandling A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling (mDS) samspelet mellan design, informations- & kommunikationsteknik och lärande. Genom att använda oss av innovativ teknologi kan vi främja elevernas lärande och göra dem bättre rustade inför framtidens utmaningar.

– De så kallade 21st Century Skills, som inbegriper kunskapsområden och färdigheter som t.ex. kreativitet, problemlösning och innovation, betraktas av många forskare som grundläggande färdigheter i dagens teknikdrivna samhälle. Dessa kunskapsområden bedöms därför vara nödvändiga att fokusera på, främja och förstärka redan från de tidigaste skolåren. Därmed finns ett antal komplexa och krävande utmaningar relaterade till hur man designar och genomför innovativa och varierade strategier för lärande och undervisning med stöd av mobil teknologi i olika situationer, förklarar Susanna.

Susanna Nordmark har introducerat ett komplett system för teknikstött lärande som hon kallar för mDS (ENG: mobile Digital Storytelling). Systemet består inte bara av en teknisk del utan även av en metod för att arbeta med och integrera tekniken i undervisningen. Metoden innefattar fem interrelaterade arbetssteg som bl.a. inkluderar kreativitet, reflektion, problemlösning, diskussion och presentation och kan användas såväl kollaborativt som individuellt. Förutom arbetsmetoden innefattar mDS en teknisk del: en mobilapp och en kompletterande webbtjänst för mobilt digitalt berättande i olika pedagogiska sammanhang.

Susanna arbetade tidigare på Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Därefter blev hon biträdande projektledare för projektet Ung Kommunikation, ett projekt som handlade om ungas digitala vardag, i och utanför skolan. Tillsammans med tidigare arbetslivserfarenhet och studier ledde detta så småningom till att hon började forska.

– Under tiden i Ung Kommunikation samarbetade jag med professor Marcelo Milrad, som sedermera blev min huvudhandledare. Under samma tid mötte jag också min biträdande handledare doktor Simon Winter. Båda har verkligen inspirerat mig på min forskarresa. Forskarstudierna inleddes kort efter det att projektet avslutades, berättar Susanna.

Susanna hoppas att fler nya tekniska lösningar avsedda att bereda möjligheter för lärande kommer att förses med ett särskilt utvecklat arbetssätt för att förenkla implementeringsprocessen, men att de också kommer att omfatta inslag av co-design, så att slutanvändarna blir delaktiga i såväl utvecklings- som valideringsprocessen.

Kontakt

Susanna Nordmark, doktor i data- & informationsvetenskap, 0470-70 80 20, susanna.nordmark@lnu.se

Simon Karlsson, forskningskommunikatör, 0470-76 74 87, simon.karlsson@lnu.se