Fredrik Ahlgren

Sjöfartens utsläpp kan minskas med hjälp av virtuella bränslemätare

Genom att ta tillvara på spillvärme bättre och utnyttja modern teknik som maskininlärning för att skapa virtuella bränslemätare, kan sjöfarten minska både utsläpp och bränsleförbrukning. Det visar Fredrik Ahlgren vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i en ny avhandling.

Dagens fartyg samlar in stora mängder data från sina motorer och maskiner under drift, såsom varvtal, temperaturer och tryck. Under arbetet med sin avhandling fick Fredrik Ahlgren, doktor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, tanken att kombinera denna data för att med hjälp av maskininlärning skapa virtuella bränslemätare. Dessa kan då visa förbrukningen i realtid utan att man behöver installera fysiska bränslemätare.

– De virtuella bränslemätarna kan hjälpa besättningen att framföra fartyg på ett mer energieffektivt sätt. Därmed minskar även utsläppen av skadliga ämnen som växthusgaser och andra föroreningar, berättar Fredrik Ahlgren.

Sjöfarten står inför en stor utmaning att radikalt minska sina utsläpp av koldioxid och av miljö- och hälsoskadliga partiklar, svavel- och kväveoxider.

– Idag motsvarar sjöfartens utsläpp cirka 11 procent av transportsektorns totala koldioxidutsläpp. Om vi ska klara av att reducera globala klimatförändringar och minska luftföroreningars effekter på människors hälsa måste vi arbeta med många metoder samtidigt, säger Fredrik Ahlgren.

Förutom att implementera nya tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens kan sjöfarten bli mer energieffektiv genom att bättre ta tillvara på spillvärme från fartygens motorer. I avhandlingen har Fredrik Ahlgren även gjort en omfattande analys av hur energisystemet fungerar ombord på ett kryssningsfartyg. Kartläggningen resulterade i kunskap om hur spillvärme i kylvatten och avgaser bättre kan utnyttjas i befintlig och ny utrustning ombord på fartyg. Särskilt undersöktes hur en tänkt installation av en så kallad Organic Rankine Cycle kan omvandla spillvärme till el.

Fredrik Ahlgren disputerade den 13 december och hans avhandling har väckt stort intresse.

– Jag har redan på begäran skickat ett par hundra exemplar av avhandlingen till olika befattningshavare inom norra Europas sjöfartsnäring. Det visar att maskininlärning och artificiell intelligens är heta områden och viktiga pusselbitar för att skapa en mer hållbar sjöfart.

Mer information