Kvalitetsrapport för ekonomiprogrammen klar

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av Linnéuniversitetets utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och civilekonomexamen klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

Vad är kvalitet i högre utbildning? För Linnéuniversitetet handlar det om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen samt civilekonomexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, uppsatser, och gjort besök på plats eller via Skype.

Positiva omdömen och utrymme för förbättringar

Bedömargruppens rapport lyfte fram båda bra exempel och områden som behöver förbättras. Studenter vid Linnéuniversitetet erbjuds goda möjligheter till arbetslivsanknytning, uppsatserna i nationalekonomi får goda omdömen och pågående kvalitetsarbete får positiva omdömen och bedöms vara ett arbete i rätt riktning mot ständiga förbättringar..

Bland de områden som behöver förbättras, enligt rapporten, är brister i måluppfyllelserna för kandidatuppsatserna i företagsekonomi och synpunkter på bristande pedagogik.

Ytterligare ett exempel på områden som måste förbättras är programutbudets struktur.

”Vårt pågående arbete med att systematisera och strukturera programutveckling till kunskapsplattformar kommer att underlätta omstruktureringen och utvecklingen av programutbudet”, avslutar dekan Helén Anderson vid Ekonomihögskolan.

Hela slutrapporten finns att läsa här

Om du har frågor om kvalitetsarbetet på Ekonomihögskolan är du välkommen att kontakta Helén Anderson, dekan för Ekonomihögskolan.