arkeolog tittar arbetsplats

Uppdragsarkeologi och hållbarhet undersöks i ny forskning

En av uppdragsarkeologins uppgifter är att bidra till en hållbar framtid. Ulrika Söderström, doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet, undersöker i sin licentiatavhandling hur detta sker i praktiken. Resultat från hennes forskning visar att det finns utvecklingspotential i arkeologins arbete med hållbar utveckling.

Uppdragsarkeologi är de arkeologiska undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar. Ulrika Söderström har undersökt vilka förutsättningar som finns för svensk uppdragsarkeologi att bidra till hållbar utveckling i praktiken, med särskilt fokus på stads- och landsbygdsutveckling.

– Stadsplaneringsprojektet Valnötsträdet i Kalmar, som pågick mellan 2008 och 2017, är ett bra exempel på hur kulturarvsvärden och arkeologiska kunskaper kan användas i modern hållbar stadsplanering. Här arbetade arkeologer, landskapsarkitekter och stadsutvecklare tillsammans för att skapa ett nytt stadsrum i Kalmars innerstad, säger Ulrika.

Ulrikas forskning visar dock att det i andra sammanhang finns ett glapp mellan policy och praktik. Detta beror på att hållbarhet är otydligt definierat i förhållande till svensk uppdragsarkeologi. Det beror också på att hållbar utveckling till viss del ses som en fråga för andra politiska områden än kulturarvssektorn.

– Jag kommer fram till att det finns en uttalad och välformulerad idé om hur uppdragsarkeologin kan bidra, men redskapen för hur detta konkret kan omsättas i praktiken saknas, säger Ulrika.

Ulrikas slutsats är att det är viktigt att utveckla hållbarhetsperspektiv i förhållande till uppdragsarkeologi. Detta kan göras genom att inspireras av andra sektorers arbete med hållbarhet och tydligt definiera vad ett framtida hållbart samhälle är.

– Vi behöver prata om hållbar utveckling som en praktik och hur uppdragsarkeologins arbete kan komma till användning för fler sektorer. Samarbete med andra aktörer är viktigt, vilket inte minst projektet Valnötsträdet visar. I min fortsatta forskning ska jag undersöka hur sådana samarbeten kan utformas i praktiken och vad det får för effekter för framtida hållbarhet, säger Ulrika.

Mer information

Ulrika Söderström är även akitiv i Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet. Unescoprofessuren stöttar yrkesverksamma som behöver svar på framtidsfrågor, och hjälper dem att utveckla professionella strategier för framtiden.

Foto: Kalmar läns museum