Elev och lärare

Ny avhandling: Vilken typ av lärare vill vi ha i skolan?

Att det är bra att vara en entreprenör har väl många av oss hört. Men vad innebär det att vara entreprenöriell och varför är det viktigt inom skolan? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöks begreppet entreprenöriellt lärande och hur lärarna i skolan arbetar med detta.

Avhandlingens författare Carina Holmgren förklarar bakgrunden till varför vi har ett entreprenöriellt lärande i de svenska grund- och gymnasieskolorna:

– Sedan många år finns entreprenörskap i skolan. I början handlade det mest om näringspolitik. Det var brist på företag i Sverige och politikerna ville att medborgare skulle starta företag. Det fanns också en idé om att vara entreprenöriell var något som var bra oavsett vad man skulle arbeta med. Därför arbetade man med att implementera entreprenöriellt lärande i skolor och undervisning. Det förde med sig ett ideal om hur människor ska vara; företagsamma, kreativa och initiativrika. Detta synsätt har sedan stärkts efter att entreprenörskap i skolan blivit ett utbildningspolitiskt ansvar.

En grundläggande idé är att det entreprenöriella lärandet ska genomsyra all undervisning, och det handlar om att ta tillvara och utveckla elevernas naturliga nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga år. Det ska vara en pedagogik som sätter sin prägel på hela skolan och inom alla ämnen.

Carina Holmgren har intresserat sig för det lärarideal som entreprenöriellt lärande för med sig – den entreprenöriella läraren och hur lärarna styrs att ta den positionen. Det är en relativt komplex lärare som erbjuder olika sätt att vara som lärare. Hon synliggör tre ’typer’ av lärare som uppmuntras: den samarbetande, den följsamma samt den individformande läraren. Hon synliggör också ytterligare två typer av lärare som istället marginaliseras, och det är den stödjande och den autonoma ämnesläraren.

– Jag har sett att entreprenöriellt lärande bidrar till en omförhandling om hur lärare ska vara och relatera till elever och även till kunskap. Förenklat kan man säga att de två senare lärartyperna vilka marginaliseras tar olika former av ansvar och fokuserar på ämneskunskaper. Den entreprenöriella läraren för istället över olika ansvar på eleverna och fokuserar på processkunskap – hur eleverna ska vara som entreprenöriella elever och medborgare och hur denna fostran ska ske. Att ta positionen som den entreprenöriella läraren är dock inte helt enkelt, jag ser att de lärare som jag studerat kämpar med att överge den stödjande läraren. Min avhandling kan förhoppningsvis skapa distans till de förväntningar som genomsyrar det entreprenöriella lärandet och ge ett rikare språk att prata om det.  

Carina Holmgren har följt tre projekt i sitt avhandlingsarbete. Två av dem handlade om vidareutbildning för lärare. Där gjorde hon observationer och medverkade vid utbildningstillfällen. Hon gjorde även intervjuer med de lärare som utbildades. Dessutom följde hon processen med att implementera entreprenöriellt lärande i lärarnas undervisningspraktik.

Det tredje projektet handlade om att utveckla entreprenöriellt lärande genom bland annat erfarenhetsutbyten mellan svenska och engelska skolor. Ett av de deltagande arbetslagen hade gått utbildningen ovan. Det projektet gav Carina Holmgren möjligheter att följa arbetat med att implementera och utveckla entreprenöriellt lärande över tid.

Avhandlingens titel: Formandet av den entreprenöriella läraren. Entreprenöriellt lärande som styrningsteknologi

Kontakt

Carina Holmgren, mobil 070-263 43 33, e-post carina.holmgren@lnu.se

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, telefon 0470-70 85 52, e-post carina.sorgarn@lnu.se