Barn och hund

Barnens bästa gäller – forskningsprojekt får 5 miljoner från Kampradstiftelsen

Barnens bästa gäller! i Kronoberg är ett länsgemensamt arbete för att skapa gemensamma arbetsformer och samarbete mellan kommuner, Hälso- och sjukvård, polis och frivilligsektorn med inspiration från Getting It Right For Every Child från Skottland.

Det handlar om att utveckla samarbete mellan verksamheter, komma ifrån stuprörstänk och sätta barnet i första rummet i stället för organisationen. Barnhälsovården för barn innan skolåldern och därefter skolan kommer att vara centrala för att uppmärksamma, föreslå och samordna arbetet kring såväl breda insatser till hela åldersgrupper, som riktade till dem med behov av mer omfattande stöd. Forskare vid Linnéuniversitetet har fått 5 miljoner från Kampradsitftelsen för följeforskning.

Arbetet är väl förankrat i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. 

Läs mer om projektet på Region Kronobergs webbplats

Kontakt

Torbjörn Forkby
Professor vid institutionen för socialt arbete.
Ansvarig för Linnéuniversitetets forskning: Tillitskapande organisering, gränsöverskridande koordinering för barns bästa.
Telefon 0470-70 80 49
E-post torbjorn.forkby@lnu.se

Erika Lagergren
Processledare Barnens bästa gäller! - i Kronoberg
Telefon 0767-20 77 53
E-post erika.lagergren@kronoberg.se