clara

Clara Alfsdotter ska forska om mänsklig förruttnelse i Texas

Under våren 2019 kommer Clara Alfsdotter, arkeolog vid Bohusläns museum och doktorand vid forskarskolan GRASCA på Linnéuniversitetet, forska på Forensic Anthropology Center vid Texas State University (FACTS) i USA. Vid FACTS studeras frågor som rör mänsklig förruttnelse och identifiering av avlidna, allt tack vare människors frivilliga donationer av sina kroppar efter döden. Clara kommer att undersöka hur den döda kroppen, och i förlängningen skelettet, påverkas av olika miljöer. Ambitionen är att skapa nya metoder som ökar kunskapen om hur lik har deponerats.

Foto: Daniel Lindskog

Clara Alfsdotter är osteolog – en benexpert. Hennes forskning handlar bland annat om hur man kan förstå hur ett lik har deponerats och eventuellt hanterats utifrån skelettets läge. Det kan i sin tur ge svar på om en kropp har begravts färsk eller efter en längre förruttnelse, hur kroppen har placerats, eller om kvarlevorna har hanterats efter att förruttnelsen av mjukvävnader börjat.

– Vid FACTS kommer jag att genomföra en egen fallstudie av mänsklig förruttnelse. Jag kommer att placera tre donationer (kroppar) i olika typer av deponier – två i kistor och en ovan jord, skyddad från sol och vind – för att jag ska förstå hur kropparna beter sig i olika miljöer. I förlängningen ger det ny kunskap om hanteringen bakom olika typer av fynd av mänskliga kvarlevor. Förhoppningen är att min forskning ska vara användbar inom både arkeologin och kriminaltekniken, säger Clara. 

Metoderna för denna typ av undersökning baseras till stor del på upprepad iakttagelse av skelettbegravningar. Clara vill utvärdera och förbättra metoderna genom att studera förruttnelsen från dag ett. Och att forskningen sker i USA snarare än i Sverige har sina naturliga orsaker.

– Det finns tyvärr ingen möjlighet att studera mänsklig förruttnelse både ovan och under jord i Europa. Ett nytt forensiskt center har förvisso öppnat i Nederländerna, men de har endast tillstånd att arbeta med kroppar som placeras under jord. Den här möjligheten är ovärderlig för min forskning, eftersom jag kan testa arkeologiska hypoteser genom faktiska experiment, säger Clara.

Fakta om FACTS
Forskningen kan genomföras tack vare frivilliga donationer, där den avlidne eller närmast anhöriga väljer att donera den döda kroppen till forensisk forskning vid FACTS. Donationerna genomförs i enlighet med USA:s Uniform Anatomical Gift Act. För att kunna bedriva forskning på centret krävs godkännande av en omfattande forskningsplan, erfarenhet av liknande arbete, samt goda referenser. Texas State University erbjuder, utöver universitetsutbildningar inom forensisk antropologi, även kurser för polis och rättsläkare. FACTS tar emot omkring 60 helkroppsdonationer per år.

Kontakt
Clara Alfsdotter, 073–554 21 67, clara.alfsdotter@bohuslansmuseum.se

Simon Kristoffersson, kommunikatör, 073–051 45 09, simon.kristoffersson@lnu.se