Föremål i förstoringsglas

Doktoranden Vivian Smits undersöker hur arkeologin skapar kulturarv

Hur skapar uppdragsarkeologin kulturarv, vem bestämmer vilka föremål som ska bevaras, och hur påverkar detta museernas samlingar? Detta är frågor som Vivian Smits, doktorand i Linnéuniversitetets företagsforskarskola GRASCA och konservator på företaget Studio Västsvensk Konservering, undersöker i sin forskning.

Vivian presenterar resultaten av sin forskning i licentiatuppsatsen Att skapa ett kulturarv. I sin studie undersöker hon hur arkeologiska museisamlingar blir till och hur de används.

– Jag har undersökt hur de sätt som museerna skapat kulturarv på har ändrats över de senaste hundra åren och vilka argument som motiverar beslut om urval och gallring av arkeologiskt källmaterial, säger Vivian.

Forskningsresultaten visar att formerna för insamling resulterar i en ofullständig representation av föremål i museernas samlingar. Sättet att kommunicera kring kulturarv och kulturarvsskapandet påverkar hanteringen och förståelsen av kulturarv. Tillsammans riskerar detta att skapa en skev bild av det förflutna.

Resultaten från lic-arbetet kommer att ligga till grund för Vivians fortsatta forskning.

– Jag kommer att undersöka hur det museala kulturarvet används och kan användas för att svara bättre mot de kulturpolitiska målen, säger Vivian.