Tadios Habite, Grace Jones, Andreas Briggert

Doktorander presenterade sin forskning vid internationell träkonferens

Optisk skanning av trä för att uppskatta årsringars bredd och märgens läge och bättre utnyttja virke. Röntgen som ett användbart verktyg för att undersöka skillnader i densitet mellan träd av olika arter och åldrar. Det var resultat som tre doktorander i byggteknik och skog och träteknik presenterade vid ett träsymposium i Tyskland.

Sista veckan i september 2019 deltog tre doktorander från fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet i den 21a upplagan av International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium, i Freiburg i Tyskland. Två av studenterna, Andreas Briggert och Tadios Habite, forskar vid institutionen för byggteknik och den tredje, Grace Jones, vid institutionen för skog och träteknik. Alla tre hade separata presentationer under symposiet.

Utnyttja material bättre

Andreas Briggert lade fram resultat från ett sorteringsprojekt som genomförts i samarbete med både svenska och internationella träföretag. Titeln på hans konferensartikel är Predicting tensile strength in sawn timber using in-plane fibre directions and dynamic modulus of elasticity. Andreas forskning visar att man kan uppnå ett bättre utnyttjande av material i form av sågat virke genom att använda data som erhållits från optisk skanning.

Förutsäga ringbredd och märgläge

Tadios Habite presenterade en konferensartikel med titeln Detection of pith location in Norway spruce timber on the basis of optical scanning of longitudinal surfaces. Han har arbetat med data från optiska skannrar och tittat på förändringar i ljusintensitet vid skanning av brädor, för att uppskatta ringbredden och förutsäga det så kallade märgläget. Detta arbete har gett goda resultat vad gäller uppskattning av såväl ringbredd som märgläge i brädor av gran. Tadios forskning är en del av företagsforskarskolan ProWood+.

Uppskatta densitet med röntgen

Grace Jones har arbetat med Skogforsk, med vårtbjörk och glasbjörk nära Nybro mellan Växjö och Kalmar. Hon har tittat på skillnader mellan arterna på samma plats och med samma ålder. Hennes konferensartikel heter Nondestructive wood density testing in birch (Betula pendula and B. pubescens) genetic field trials in southern Sweden. Artikeln rör en delmängd av mer omfattande data från Graces fältarbete 2018 och jämför uppskattning av densiteten gjord på plats med densiteten uppmätt med en röntgenapparat. Hon har hittat en bra överensstämmelse mellan de båda metoderna och funnit att vårtbjörk i allmänhet var tätare. Hennes arbete är en del i forskningsprojektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). Kostnaderna för Graces deltagande täcktes av Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Internationellt intresse

Symposiet arrangerades av Forest Research Institute Baden-Württemberg för alla som sysslar med icke-destruktiv testning och utvärdering av trä, träbaserade produkter och strukturer. Det väckte ett stort internationellt intresse och sponsrades av amerikanska jordbruksdepartementets Forest Products Laboratory (FPL), Forest Products Society (FPS) och International Union of Forest Research Organisations (IUFRO).