deltagare vid spikning av avhandling på Universitetsbiblioteket i Växjö

Företag sökes som vill ha med doktorander i en forskarskola om big data

Linnéuniversitetet bygger för närvarande upp en forskarskola som ska göra det möjligt för yrkesverksamma att utbilda sig och bedriva forskning inom big data med anknytning till näringslivet, något som kan leda till en licentiat- eller doktorsexamen. Vill du vara med i vår finansieringsansökan till KK-stiftelsens program för företagsforskarskolor?

Bakgrund

Linnéuniversitetet har ett framstående center för forskning kring big data, Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Universitetet erbjuder även gratis, branschspecifika kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn som delfinansieras av KK-stiftelsens program Expertkompetens – vidareutbildning för yrkesverksamma högutbildade.

Företagsforskarskolor är ett kompletterande program från KK-stiftelsen som möjliggör utveckling av forskningsrelaterade kurser och forskarutbildning i nära samarbete mellan akademiska miljöer och företag. Genom att matcha kunskapen i den akademiska miljön med kompetensbehoven inom näringslivet, kan medarbetare utveckla den kompetens företagen behöver för att behålla och stärka sin vitalitet och konkurrenskraft.

Linnéuniversitetet kommer att ansöka om bidrag till en företagsforskarskola inom området big data, som är ett profilerat forsknings- och kompetensområde på universitetet.

Vad är big data?

Förekomsten av sensor-, databehandlings-, kommunikations- och lagringstekniker överallt ger oss tillgång till tidigare okända datamängder – big data. Om denna data omvandlas till kunskap som kan leda till handling, kan data få ett aldrig tidigare skådat ekonomiskt värde, vilket bevisas av framgångarna för företag som Google, Facebook och Twitter.

Big data har också börjat revolutionera forskargrupper och deras vetenskapliga metoder. Det har påverkat de tillvägagångssätt för kunskaps- och teoriuppbyggnad, validering och nyttiggörande som används inom naturvetenskap och teknik. Inom teknik kan modeller för databaserade beslutsstöd och prediktioner göra det möjligt att skapa system från data som tidigare behövdes implementeras manuellt, om det ens var möjligt. Teknologierna omfattar bland annat statistik och maskininlärning samt parallell och strömmande behandling, dataomvandling, informationsvisualisering och informationssäkerhet.

Vad ger detta ditt företag?

Det här är ett sätt för dig och ditt företag att bygga expertkompetens hos dina egna medarbetare eller att, tillsammans med Linnéuniversitetet, hitta nya medarbetare med kompetens inom dataanalys, digitalisering och liknande områden som är viktiga för dina innovationsplaner.

Doktoranderna ska, tillsammans med ditt företags experter, genomföra forskning och utveckling som utgår ifrån företagens frågor och utmaningar när det gäller att samla in datakällor och göra dem tillgängliga, och omvandla data till kunskap som som kan omsättas i handling och värde. Dessutom får du tillgång till seniorforskare från universitetet som hjälper till med FoU-projekten och, i och med det, till nationella och internationella nätverk av ledande experter inom big data och digitalisering.

Vad förvändas av ditt företag?

Du investerar tid i form av en eller flera av dina anställda för att studera på ett doktorandprogram. Ditt företag, universitetet och KK-stiftelsen står gemensamt för lönen för denna doktorand. Du ger doktoranden en mentor från ditt företag och tillhandahåller forskningsfrågor av intresse, liksom data och ditt företags kompetens. KK-stiftelsen och universitetet täcker alla kostnader för själva forskarskolan i form av att utveckla kurser, tillhandahålla forskare som handledare (20-40 % av heltid) och andra kostnader direkt relaterade till doktorandutbildningen.

Om du inte har någon person i din organisation som skulle vara lämplig och intresserad av att gå med i programmet, kan vi gemensamt leta efter en kvalificerad doktorand som matchar vad du söker.

Den normala studietiden är ungefär fem år, men den aktuella studietiden kan skilja sig åt mellan individer. Upp till 80 % av doktorandens arbete tillbringas direkt på ditt företag, så du kommer att få och behålla en nära kontakt med doktoranden.

Följande gäller:

  • 20 % av tiden kan läggas på vanliga uppgifter i ditt företag.
  • 20 % kursarbete på universitetet.
  • 60 % av tiden är avsedd för forskning och utveckling i forskningsprojektet.

Tidsplan

12 september 2019 kommer vi att skicka in ​​ett förslag till KK-stiftelsen. Vi måste ha minst sex doktorander bekräftade av företag att bifoga vår ansökan, se nedan.

Är du intresserad?

Då behöver vi följande information från dig. Vi hjälper dig med innehållet och formuleringarna.

  • Avsiktsförklaring: Ett brev som tydligt visar din avsikt att bli en del av företagsforskarskolan och ditt ekonomiska engagemang, en kort beskrivning av ditt företag, fokusområdet för forskningsprojektet och information om din handlingsplan och hur doktorandprojektet kan bidra till milstolparna/målen i denna plan. Tänk på synergin mellan dessa mål och big data-teknologier. Bifoga logotyp, kontaktpersonen och en underskrift.
  • Projektbeskrivning: Själva projektplanen (högst 1/2 A4-sida) inklusive frågor och utmaningar samt kopplingen till milstolparna/målen i handlingsplanen. Beskriv om möjligt de tillgängliga datakällorna och de tillvägagångssätt som du föredrar.

För mer information, stöd för att formulera dina idéer eller diskussioner om hur samarbetet kan skapas, kontakta företagsforskarskolans samordnare Diana Unander eller ledare professor Welf Löwe senast 30 augusti.