campus växjö

Hög kvalitet för utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen i historia när UKÄ gör ny bedömning

I maj förra året ifrågasatte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvaliteten på Linnéuniversitetets utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen i historia. Efter att universitetet genomfört åtgärder för att stärka kvaliteten, konstaterar nu UKÄ i en ny bedömning att utbildningen håller hög kvalitet.

UKÄ skriver i sin bedömning att Linnéuniversitetets analys av orsakerna till den ifrågasatta kvaliteten framstår som relevant och genomtänkt och att de vidtagna åtgärderna sammantaget bedöms som rimliga och ändamålsenliga. De vidtagna åtgärderna nu ger goda förutsättningar för att universitetet ska kunna säkra hög kvalitet i utbildningen.

– Vi är mycket glada över att de förändringar och förtydliganden vi gjort i forskar-utbildningen lett till bedömningen att utbildningen håller hög kvalitet. Vi är stolta över bredden och djupet i forskarutbildningen i historia, både vad gäller ämnes-inriktningar och rekrytering av doktorander. Kollegiet har gjort ett stort arbete för att stärka och synliggöra strukturerna i utbildningen, säger Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora.

Vid utvärderingen i maj 2019 ansåg UKÄ bland annat att den systematiska planeringen, uppföljningen, kursutvecklingen och säkerställande av progressionen i doktorandernas arbete inte var tillräcklig.

Nu anser UKÄ att universitetet gjort en grundlig och adekvat analys av bristerna i utbildningen och vidtagit ett antal olika åtgärder för att skapa optimala strukturer och processer för forskarutbildningen. Man har till exempel tagit fram en studie-handbok med samlad, detaljerad och lättöverblickbar information om bland annat ansvarsfördelning, kvalitetssäkring och progression i studierna tagits fram, institutionen har tillsatt en biträdande studierektor med ansvar för forskarutbild-ningsämnen, och fakulteten har skapat ett forskningsråd med ett övergripande ansvar för den långsiktiga och strategiska planeringen av forskarutbildningen.

Kontakt

Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora, telefon 0470-70 84 99, mejl gunlog.fur@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, mobil 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se