Villaränta graf

Hur ser vår relation till finansiella marknader ut?

I en avhandling i företagsekonomi från Linnéuniversitetet undersöker Martin Holgersson vad det innebär att leva i ett modernt samhälle under ett finanskapitalistiskt skede.

– Idag är våra liv och göranden i allt större utsträckning sammanflätade med finansmarknaderna, och det är svårt att helt undvika saker som aktie- och fondsparande, banklån, premiepensionsval, ekonominyheter och räntesvängningar, försäkringslösningar och bankappar i telefonen med mera. Det har gjort mig intresserad av vad detta innebär för människan, förklarar Martin Holgersson. Förhållandet mellan våra liv och finansiella marknader framstår som allt mer närvarande, intensivt och livsnödvändigt – mer eller mindre alla kan sägas ha en relation till fenomenet som hos många kännetecknas av osäkerhet.

– Kärnan för tolkningsarbetet i min avhandling utgörs av en observationsstudie av en sparmässa som utspelade sig i Globen. De tusentals deltagarna föreföll sluta upp kring temat hur man tjänar mer pengar på sina pengar, berättar Martin Holgersson. Efter att ha prövat ett par olika tolkningar av tillställningen liknar jag den vid en gudstjänst. Den religiösa liknelsen fungerar som ett slags katalysator och jag argumenterar för att också vårt förhållande till finansiella marknader kan förstås som ett förtrollat förhållande präglat av en världsbild och en etik – en lära – man förväntas följa och leva utefter. Martin Holgersson fortsätter:

– En sida jag betonar är att vi idag inte tycks ha att göra med en avförtrollad och rationell värld fri från dogmer och trosföreställningar. Närapå tvärtom kan man läsa min tolkning som att det verkar ligga i människans natur att alltid lyfta upp något som heligt och att växande kapital och föreställningen om samhällets framåtskridande idag spelar den rollen.

– Den osäkerhet som förefaller prägla vår relation till finansiella marknader handlar så som jag ser det inte bara om ointresse eller okunskap eller oförmåga att hantera finansiella göromål. Istället föreslår jag att man kan förstå osäkerheten som ett tvivel inför det liv och de krav som man mer eller mindre måste anpassa sig till för att kunna leva så som man ”bör”.

Martin Holgerssons avhandling är skriven på ett för samhällsvetenskapen okonventionellt sätt:

– Jag har försökt att skriva och resonera på ett medryckande och lite annorlunda sätt än vad vi forskare vanligtvis gör. Jag hämtar inspiration från flera genrer och discipliner i ett försök att skapa en utmanande och meningsfull kunskap om den ekonomiska anda som färgar vårt samhälle och våra liv idag.

Avhandlingens titel: Finans och Existens: Tolkning av vardagslivets finansialisering.

Länk till avhandlingen.

Kontakt

Martin Holgersson, telefon 0470-76 75 20, mejl martin.holgersson@lnu.se

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, telefon 0470-70 85 52, mejl carina.sorgarn@lnu.se