Mätinstrument

Nu startar kvalitetsgranskning av sociologi, genusvetenskap samt ledarskap och organisation

Nu startar utvärderingen av utbildningar mot examina i sociologi, genusvetenskap samt ledarskap och organisation vid Linnéuniversitet. Utvärderingen görs i samarbete med Mittuniversitetet och Karlstads universitet genom självvärdering, granskning av självständiga studentarbeten och intervjuer av lärare och studenter. Rapporter väntas i september.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

Nu är det dags för tredje omgången utbildningar att utvärderas och det är utbildningar mot examina i sociologi, genusvetenskap samt ledarskap och organisation som berörs vid Linnéuniversitet.

Självvärderingar och platsbesök

Vid upptaktsmötet den 15 januari träffades den utsedda bedömargruppen och utbildningsrepresentanter för att fastställa tidsplan och presentera utvalda lärandemål. Under våren kommer lärosätena att göra sina självvärderingar, som tillsammans med ett drygt fyrtiotal självständiga studentarbeten ligger till grund för granskningsarbetet. Dessa kompletteras med intervjuer av ledning, lärare och studenter vid platsbesök och distansmöten i maj. I oktober kommer bedömargruppens slutrapport.

– Det blir ett tillfälle för respektive lärosäte att samla in de goda exemplen på hur de arbetar med bland annat att säkerställa studentens lärande och hur akademi tillsammans med omgivande samhälle gemensamt kan producera ny kunskap. Jag tror också att vi kommer ett steg framåt i vad jämställdhetsintegrering betyder i praktiken. Det ser jag fram emot, säger Roine Johansson, utvärderingsansvarig för kluster tre och professor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

För mer information om utvärderingen vid Linnéuniversitetet

Välkommen att kontakta Anna-Maria Sarstrand Marekovic som är biträdande utvärderingsansvarig för denna Treklöver-utvärdering.