Dekan, Regiondirektör Ingeborg Eriksson Roger Sjöström/Region Kalmar län

Linnéuniversitetet och Region Kalmar län i gemensam satsning på e-hälsa

Linnéuniversitetet och Region Kalmar län satsar gemensamt på att stärka e-hälsoområdet inom Kalmar län och att få ytterligare kraft i länets digitala utveckling.

Regionstyrelsen godkände på onsdagen ett samarbetsavtal med Linnéuniversitetet, som professor Ian Nicholls, dekan för fakulteten för hälso- och livsvetenskap och regiondirektör Ingeborg Eriksson för Region Kalmar län tecknat. Avtalet gäller i tre år, fram till utgången av 2021, och syftet är att öka samverkan inom en rad områden och stärka den gemensamma utvecklingskraften inom e-hälsa.

– Satsningen kommer att tydliggöra Linnéuniversitetets och Region Kalmar läns status som nationellt ledande inom e-hälsa, säger Ian Nicholls.

Digitaliseringen inom vården är ännu i sin linda även om utvecklingen går fort. Ambitionen för Region Kalmar län är att inte bara etablera digitala tjänster av olika slag, de ska framför allt vara till nytta och gagn för vården och medborgarna. Det är mot den bakgrunden samarbetsavtalet ska ses. Region Kalmar län bedöms ligga långt fram på området och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet satsar på en strategisk plattform för e-hälsa.

Avtalet som tecknats mellan Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län är av mycket stort värde för båda parter, menar Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

– Det ger oss möjlighet att utveckla, stärka och koordinera våra kompetenser och därmed ytterligare etablera regionen som ett ledande område inom e-hälsa. I förlängningen kommer det att bidra till bättre vård och hälsa för regionens medborgare och ökad tillväxt i näringslivet inom e-hälsosektorn.

Region Kalmar län kommer årligen att skjuta till 500 000 kronor till eHälsoinstitutet och den strategiska plattformen e-hälsa inom Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet åtar sig att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år och att vara en kritisk part vid utvecklingen inom det digitala området. Medarbetarna inom Region Kalmar län ska också erbjudas kompetenshöjande utbildning inom e-hälsa motsvarande åtta heldagar per år. Avsikten är också att ansöka om strukturfondsmedel från EU:s regionala fond.

eHälsoinstitutet – läs mer

Plattform eHälsa – läs mer