Maria Johansson, intensivvårdssjuksköterska

Maria Johansson tog emot pris av Vårdförbundet för sin forskning om effekterna av IVA-dagbok på intensivvårdsavdelningar

Under Vårdgalan 2019 i Stockholm delades i fredags Vårdförbundets årliga pris ut och intensivvårdssjuksköterskan Maria Johansson som nyligen disputerat i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet belönades med 90 000 kronor. Priset fick hon för sin forskning om effekterna av att vårdpersonal och anhöriga tillsammans skriver en så kallad intensivvårdsdagbok (IVA-dagboken).

Svårt sjuka intensivvårdspatienter är ofta inte medvetna om vad som händer under vårdtiden. Därför skriver vårdpersonal och i vissa fall närstående dagbok för att förklara det som sker med och runt patienten. Med hjälp av IVA-dagboken kan patienterna tillsammans med anhöriga prata, minnas och förstå mer från tiden på intensivvårdsavdelningen. Maria Johansson har i sin forskning studerat hur patienten och anhöriga på detta sätt ges en möjlighet att bearbeta intensivvårdstiden i efterhand.

Genom dagboken får patientens närstående information på ett vardagsspråk, och det öppnar upp för samtal, vilket i sin tur ger en känsla av gemenskap med vårdpersonalen och delaktighet i vården. De anhöriga skriver in detaljer i IVA-dagboken om patienten, som yrke, intressen och lite om personligheten, vilket även hjälper vårdpersonalen att förstå mer om vem patienten är för att lättare kunna ge den bästa omvårdnanden.

IVA-dagboken blir en kommu­nikationslänk mellan anhöriga och vårdpersonal och Maria Johansson visar i sina studier att dagboken fyller en viktig funktion för att kunna minnas och förstå vad som hänt under den ofta traumatiska vistelsen på en intensivvårdsavdelning. Om den svårt sjuke familjemedlemmen inte överlever, kan IVA-dagboken fungera som ett efterlevandestöd.

Mer information

Länkar till Vårdförbundets nyheter om Marias forskning och årets pristagare:

Eldsjäl på äldreboende vinner Vårdförbundets pris

Hon vill hjälpa fler att minnas tiden på iva.

Pressmeddelandet om Marias avhandling finns att läsa på Lnu.se:

Dagbok gör vården lättare att förstå för patienter och närstående

Länk till Vårdförbundets film om Marias forskning:

Maria Johansson forskar på effekterna av IVA-dagbok. Länssjukhuset Kalmar.

Maria Johanssons avhandling ”Intensivvårdsdagbok i Sverige – betydelse och tillämpning” finns att läsa i sin helhet här:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1349268/FULLTEXT02.pdf

Huvudhandledare: Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet 
Bihandledare: Ingrid Wåhlin, Region Kalmar län och Lennart Magnusson, Linnéuniversitetet