Bild på boken att möta barns sociala språkmiljö i förskolan

Ny bok: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan behöver organiseras så att alla barn får tillgång till stimulerande språk,- skriv- och läsfrämjande lärandemiljöer. Boken handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer.


Boken bidrar med tydliga exempel från förskollärares vardagliga arbete. Den är uppbyggd utifrån tre teman med inriktning mot språk, och bidrar med en modell som visar de lärandestrategier som kännetecknar en social språkmiljö: omsorgsstrategier, kommunikativa strategier och lekstrategier.

Boken riktar sig till förskollärarstuderande, lärarutbildare, förskollärare och andra verksamma i förskolan samt forskare inom pedagogik och didaktik. Den lämpar sig mycket väl för kollegialt lärande i förskolan och för diskussioner i arbetslag.

Boken ges ut av Liber:
Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv

Nätverk för tidigt skriftspråkande

Forskarna som har skrivit boken ingår i det nordiska nätverket: Nordic Early Literacy Education. Syftet med nätverket är att generera kunskap om barns skritspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.
Här finns mer information om nätverket Nordic Early Literacy Education

Kontakt

Huvudredaktörer för boken är Maria Magnusson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Linnéuniversitetet och Martina Norling, filosofie doktor i didaktik och universitetslektor vid Mälardalens högskola.
Maria Magnusson, maria.magnusson@lnu.se
Martina Norling, martina.norling@mdh.se