Engagerade elever i skolsal

Ny forskning: Samarbetsinriktad miljö i klassrummet

Viktor Kaldo, professor vid institutionen för psykologi, har fått ett projektbidrag på 4 970 000 kronor för projektet ”En kluster-randomiserad utvärdering av en klassrumsbaserad intervention för att minska lågstadielärares arbetsrelaterade stress”.

Projektet har fått finansiering av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Projektet i stort syftar till att utvärdera både relativt kortsiktiga och mycket långsiktiga effekter av programmet PAX i Skolan.

  • PAX i Skolan är ett preventivt program som innebär att lärare utifrån en konkret och strukturerad modell skapar en samarbetsinriktad miljö i klassrummet och får verktyg att uppmärksamma och uppmuntra beteenden som är kopplade till god social förmåga, problemlösning och impulskontroll och gynnar inlärningsmöjligheterna i klassrummet.

  • PAX i Skolan genomförs inom det ordinarie klassrumsarbetet och tar inte extra tid för läraren och går att använda ihop med de flesta pedagogiska metoder.

  • PAX i Skolan ger en lugnare klassrumsmiljö och frigör tid för det pedagogiska arbetet. Programmet har visat sig ha goda kort- och långsiktiga effekter på elevers hälsa och skolprestation.

  • En svensk pilotstudie visade att PAX i Skolan förbättrade elevernas psykiska mående och hade positiv effekt på lärarnas stressymtom och arbetstillfredsställelse.

År 2017 rapporterade Socialstyrelsen att förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar i Sverige. Forskning pekar tydligt på vikten av att förebygga ohälsan tidigt, och skolan är en mycket viktig arena för ett brett preventivt arbete. Att skapa en skolmiljö som inte bara lär ut kunskap, utan även gynnar färdigheter som självkontroll, problemlösningsförmåga och god social förmåga, alla starkt kopplade till barns utveckling och välmående, är möjligt och går i linje med  skolans värdegrund och vore sannolikt samhällsekonomiskt positivt.

Sammanfattningsvis är PAX i Skolan en implementeringsvänlig metod som adresserar två utmaningar i det svenska samhället: ungas psykiska hälsa och grundskolelärares arbetsrelaterade hälsa.

Läs mer på webbplatsen PAX i Skolan

RUC på Linnéuniversitetet följer projektet och ser fram emot att informera regionen om utvecklingen och framtida resultat!