Solrosor

Nyheter från Nämnden för lärarutbildning, april – juni 2019

Verksamhetsintegrerad lärarutbildning

Nämnden för lärarutbildning (NLU) har under det senaste året tagit en rad viktiga strategiska beslut om våra lärarutbildningar. För tillfället pågår ett arbete med att harmonisera grundlärarprogrammet mellan Kalmar och Växjö i form av verksamhetsintegrerad lärarutbildning – ”Linnémodellen”. En särskild arbetsgrupp planerar i skrivande stund starten av verksamhetsintegrering vid campus Växjö i samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner inom grundlärarprogrammets inriktning årskurs 4-6. Höstterminen 2020 kör den igång och kommande år ska detta byggas ut till inriktningarna fritidshem och F-3 för att inom några år vara fullt utbyggt.

Parallellt är planen att etablera ”hubbar” med verksamhetsintegrering inom Linnéregionen, vilket innebär att fler skolhuvudmän kommer att ta emot våra lärarstudenter. Vi hoppas att detta också leder till ett utökat samarbete mellan huvudman och lärosäte när det gäller verksamma förskollärares och lärares professionsutveckling.

Praktiknära skolforskning – ULF

Linnémodellen med verksamhetsintegrerad lärarutbildning ligger till grund för vårt deltagande i regeringens försöksverksamhet med praktiknära skolforskning – ULF-avtal (Utveckling, lärande, forskning) – som vi bedriver tillsammans med Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro kommuner. Samarbetet är kopplat till Uppsala universitet och ett flertal andra lärosäten som liksom vi tillsammans med skolhuvudmän verkar för att skapa långsiktigt hållbara strukturer mellan förskol-/skolverksamhet, lärarutbildning och forskning (www.ulfavtal.se).

I arbetet ingår att utveckla och pröva olika modeller för samverkan som ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet. Linnéuniversitetets ambition är att en utvidgning av verksamhetsintegrerad lärarutbildning i kombination med ULF-satsningen ska bidra ytterligare till att stärka lärarutbildningens framtagande av modeller för lärares kompetens- och karriärutveckling.

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma

Det är oerhört glädjande när enträget och hårt arbete ger utdelning. Halvvägs in på vårterminen kan vi konstatera att ytterligare en av de strategiska satsningarna blir verklighet. Nu till hösten startar vår helt nya lärarutbildning: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma (läs gärna mer om programmet).

Utbildningen är unik i sitt slag eftersom den öppnar för personer med betydande yrkeserfarenhet från förskolan att tillgodoräkna sig motsvarande ett års heltidsstudier, vilket avsevärt förkortar utbildningen. Den är också specifikt anpassad för denna studentgrupp eftersom den utgår från studenternas erfarenhetsbaserade kunskap. När ansökningsperioden stängde visade det sig att det var nästan 6 sökande per plats, vilket är ett imponerande söktryck. Inte minst bekräftar det att behovet är stort och vi på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet är glada att kunna bidra till fler utbildade förskollärare.

 Nämndsledningen genom prodekan Daniel Alvunger.