Höstfina träd

Nyheter från lärarutbildningen, augusti 2019

Så står vi äntligen inför en ny termin, redo att välkomna nya studenter samtidigt som vi får återse dem som återkommer efter sommaruppehållet.

Det är en speciell tid runt sommarmånaderna eftersom vi i juni (grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet) och i augusti (yrkeslärarprogrammet) får hylla de lärarstudenter som tar examen och lämnar oss. Lärarstudenterna börjar i september, men visst, vissa studenter har vi i skrivande stund redan välkomnat. Det gäller dem som inlett Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan, ett förnyat och unikt program som utgår från studenternas erfarenhetsbaserade kunskap. I början av september väntar nya (och ”gamla”) förskollärar-, grundlärar-, yrkeslärar-, ämneslärar- och specialpedagog/lärarstudenter.  

Utbyggnad av verksamhetsintegrering och noder

Särskilt spännande känns att vi tagit flera viktiga kliv mot att samverka med fler skolhuvudmän inom vårt närområde. Det är redan planerat att hösten 2020 inleda verksamhetsintegrerad lärarutbildning utifrån ”Linnémodellen” vid campus Växjö i samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner inom grundlärarprogrammets inriktning årskurs 4-6. Glädjande är att vi genom engagemanget hos huvudmännen kan upprätta två ”noder” med utgångspunkt i Karlskrona och Oskarshamn. Detta innebär inte enbart att fler skolhuvudmän kommer att ta emot våra lärarstudenter utan också att vi på sikt skapar förutsättningar för fler legitimerade lärare samt ett utökat samarbete mellan huvudman och lärosäte när det gäller verksamma förskollärares och lärares professionsutveckling.

Verksamhetsplanering för nästkommande år

I mitten av augusti samlades företrädare för lärarutbildningen för att staka ut riktningen för verksamhetsplanen den kommande treårsperioden (2020-2022) med fokus på kommande år. En viktig utgångspunkt är de lärdomar vi kunnat dra av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsgranskningar av förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Vi ser över progressionslinjerna rörande professionskunskap och VFU, vetenskaplig progression, hållbar utveckling, digitalisering och interkulturellt utbildningsinnehåll för studenterna.

Angående studenterna diskuterades insatser för studentstöd kopplat till akademiskt skrivande och studentstött lärande. En annan följd är revideringen av programrådsorganisationen där nämnden för lärarutbildning kommer att ta ställning till en ny operativt verkningskraftig organisation via inrättande av programutskott.

Slutligen planeras två helt nya programformer. Det gäller dels en förkortad grundlärarutbildning inom inriktningen fritidshem för yrkesverksamma (liknande den som nämns för förskollärare ovan), dels en flexibel och verksamhetsnära ämneslärarutbildning.

Nya medarbetare på kansliet för lärarutbildning

Från och med i höst tillträder flera nya medarbetare på kansliet för lärarutbildning. Caroline Bengtsson ersätter vår mångåriga kollega Jeanette Hedberg som utbildningsadministratör, då Jeanette går vidare till nya arbetsuppgifter på studerandeavdelningen. 

Carola Berntsson, erfaren studie- och yrkesvägledare på kansliet, övertar tjänsten som utbildningssamordnare då Iréne Olsson går i pension. Carola ersätts av Annelie Lindahl som kommer från Komvux/Allbo lärcenter i Alvesta kommun.

Som ny VFU-koordinator efter Ulrika Wengdahl, som går tillbaka till en tjänst på förskola inom Kalmar kommun, välkomnas Frida Svensson med erfarenhet av övningsskolor på Ljungbyholmskolan i Kalmar.

Avslutningsvis lämnar Susanne Liedberg sin tjänst som utbildningsledare för arbetet som kanslichef för kansliet för lärarutbildning då Mats Nordänger går i pension. Lars Arvidsson tillträder som ny utbildningsledare tillsammans med Ulrica Åleheim-Johansson som rekryterades under våren efter Annika Rosengren som lämnade Linnéuniversitetet för E-hälsomyndigheten. Lars kommer från en mångårig lärartjänst på Katedralskolan i Växjö.

Nämndsledningen genom tf dekan Daniel Alvunger.