Palliativ Vård

Välbesökt inspirationsdag om Nationella vårdplanen för palliativ vård

Intresset att införa Nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) inom olika verksamheter i länet är stort. Under inspirationsdagen den 9 oktober deltog nästan 60 representanter från olika enheter inom Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner.

Anette Duarte, tidigare projektledare för NVP vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund och Helene Reimertz, utvecklingsledare i Palliativt centrum, Kronoberg, delade med sig av sina erfarenheter av framtagandet av NVP. De lyfte vilka förutsättningar och framgångsfaktorer som behövs för ett lyckat införande. Samtal fördes med deltagarna om utmaningar och möjligheter som finns inom olika verksamheter.

Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården i övergången från botande till lindrande/stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. Läs mer om NVP här.