Intressant möte

Pilotnätverk för karriärlärare

Under läsåret 2019/2020 genomför Linnéuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftar till att möta kompetensutvecklingsbehov hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Insatsen baseras på forskning och utvärdering av karriärstegsreformen och avser att möta de behov som synliggjorts.

Nätverket ska bidra till:

  • Professionsutveckling och skolutveckling genom kollegialt lärande.
  • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Fördjupad kunskap om lärarledarskap, pedagogisk processledning och olika processverktyg.

Du som skolledare har nu möjlighet att anmäla förstelärare/lektorer som är intresserade av att delta. Det finns inga krav på specifika förkunskaper. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande. Ett krav i samband med anmälan är att deltagaren bereds möjlighet och ges förutsättningar att medverka under hela pilotåret innefattande såväl de fysiska träffarna som tiden mellan träffarna när verksamhetsanknutna uppgifter och stödjande insatser mellan nätverkets deltagare ska genomföras. Nätverket vänder sig till förstelärare/lektorer men rektors engagemang och delaktighet är av yttersta vikt.

Datum för träffar: 

2019: 10 oktober, 5 december.
2020: 17 januari, 20 mars och 23 april.

Mer information och anmälan till nätverket

Vi vill ha din anmälan senast den 30 augusti 2019. Antalet platser är begränsat så principen först till kvarn gäller. Inkomna anmälningar efter att platserna fyllts sätts upp på en reservlista.

Läs mer om nätverket
Länk till anmälan