Helena Roos

Så kan elevers upplevelser hjälpa oss utveckla undervisningen i matematik

Matematik är ett ämne som kan upplevas som svårt i skolan, inte minst när det finns särskilda utbildningsbehov. Hur kan man få elever att känna sig inkluderade i undervisningen? När känner de att de deltar aktivt och när lär de sig matematik bäst? Det är vad Helena Roos doktorsavhandling handlar om.

Att lära ut matematik är en komplex och utmanande uppgift. Läraren måste hantera en mångfald av elever med olika förutsättningar i en klass. Vissa elever har särskilda utbildningsbehov, såväl sådana som får kämpa för att förstå som sådana som har lätt för matematik.

– Inkludering innebär att eleven upplever sig själv som en aktiv deltagare i undervisningen. Min doktorsavhandling rör hur elever i särskilda utbildningsbehov i matematik upplever inkludering i undervisningen och vad som får dem att känna sig inkluderade. Just elevers syn på lärande och undervisning har varit sällsynt i forskning i matematikdidaktik, så mina resultat ger nya perspektiv, säger Helena Roos.

Resultaten presenteras med hjälp av tre områden, så kallade diskurser, som beskriver hur elever uppfattar inkludering och vad som ramar in och påverkar deras uppfattningar.

  • Matematikundervisningens uppbyggnad i form av läroböcker, undervisningsgrupper, diskussioner och genomgångar i klassen.
  • Bedömning i form av betyg, prov och hur tester utformas.
  • Tillgänglighet i form av utmaningar, eller brist på utmaningar, i matematikuppgifter samt lärares pedagogiska färdigheter.

Helena Roos rön kan användas av lärare i matematik för att reflektera kring dels vad som påverkar elevers aktiva deltagande i undervisningen, dels hur man kan hitta och arbeta med faktorer som kan gynna inkludering av elever. Resultaten kan även användas av speciallärare och skolledare för att bättre organisera för inkludering, inte bara i matematik utan även generellt.

– Det finns ingen one size fits all-lösning, det beror alltid på de elever och lärare som är involverade. En mångfald av elever kräver en mångfald i matematikundervisningen, säger Helena Roos.

Helena Roos har en grundskollärarexamen i matematik och NO och har arbetat som lärare på mellanstadiet innan hon började som adjunkt vid Linnéuniversitetet. Hon disputerar fredag 31 maj 2019 kl 10.00 i sal Wicksell, hus K, på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information