entré

Sakkunniga migrationsforskare går samman om eget remissvar

Förlängningen av lagen om tillfälliga begränsningar av uppehållstillstånd bör stoppas. Det anser ett 60-tal forskare från elva lärosäten, varav tio från Linnéuniversitetet, i ett remissyttrande.

– Vi var många sakkunniga forskare som kände besvikelse över att vi eller våra lärosäten inte blivit utsedda till remissinstanser. Vi har våra nätverk av forskare och vi ser hur hårt den nuvarande svenska asylpolitiken slår mot människor och mot samhällets integrationsmöjligheter. Vi bestämde oss för att gå samman på eget initiativ. Det är angeläget att delta i det samhälleliga samtalet även när vår röst inte efterfrågas, säger Torun Elsrud, docent och lektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

– Tillfälliga uppehållstillstånd, rättsosäkra asylutredningar och vetenskapligt ifrågasatta medicinska ålderbedömningar strider mot EU:s asylprocedurdirektiv och andra konventioner som Sverige skrivit under. Det som hänt i Sverige har satt asylsökande människor, inte minst unga och barnfamiljer, i en mycket allvarlig situation.

Konsekvenserna av att Justitiedepartementets utkast till lagrådsremissen ”Förlängning om lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” går igenom oroar forskarna som undertecknat remissen.

”Många av oss fokuserar på ensamkommande ungdomars förhållanden och det är där vi har vår mest dagsaktuella kunskap”, skriver forskarna i sitt yttrande till regeringen.

I sin remiss tar forskarna upp kunskapsläget kring de negativa följderna av en asylprocess som pågår i åratal, osäkra uppehållstillstånd, familjesplittring och de av många forskare kritiserade åldersbestämningarna.

”Mycket talar för att det under senare år skett förskjutningar i grundläggande rättsprinciper. Det är oroväckande att de rådande tillfälliga uppehållstillstånden bidrar till en rättsosäkerhet i det svenska asylsystemet och på detta vis även hämmar en fundamental grundbult i en demokratisk rättsstat, nämligen invånarnas tilltro till myndigheter”, konstaterar de 60 undertecknarna.

– Forskare som möter människor på flykt som drabbats av nuvarande lagstiftning och rättsosäkerhet har en kunskap som borde ha varit intressant för beslutsfattarna långt tidigare i processen. Vårt yttrande kan ses som ett sätt att i efterhand försöka lappa och laga en situation som vi inte har kunnat påverka tidigare. Förhoppningsvis vill de lyssna på forskningens röster nu, säger Torun.

Forskarna från Linnéuniversitetet som skrivit under

  • Frida Andréasson, doktorand i hälsovetenskap
  • Jesper Andreasson, docent
  • Sofia Enell, biträdande lektor i socialt arbete
  • Barzoo Eliassi, docent
  • Torun Elsrud, docent
  • Kristina Gustafsson, biträdande professor socialt arbete
  • Anna Herbert, Phd filosofi/Dr psykologi
  • Jesper Johansson, lektor i socialt arbete
  • Åsa Söderqvist Forkby, biträdande lektor
  • Åsa Trulsson, FD, lektor