Responsive header image

Studerar du ämnen inom konst och humaniora? Nu utvärderar vi kvaliteten i din utbildning

Det är examina på olika nivåer inom svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap, kreativt skrivande, konst- och bildvetenskap, musikvetenskap och filmvetenskap som nu ska utvärderas. I slutet av maj kommer utvärderarna att träffa medarbetare och studenter.

– Jag tycker att det är viktigt att vi har fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv när vi nu börjar granskningen, säger Jon Helgason, utvärderingsansvarig och prefekt vid institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Utvärderingar av utbildningskvalitet är ett verktyg i den ständiga utvecklingen för att kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga utbildningar. Utvärderingen görs i samarbete med Mittuniversitetet och Karlstads universitet.

Under våren arbetar utbildningsansvariga inom ämnena med självvärderingar som ska beskriva och värdera hur väl utbildningen uppfyller ett antal kvalitetskrav. Tillsammans med runt 75 självständiga studentarbeten (examensarbeten) är självvärderingarna grunden för granskningsarbetet. De kompletteras av intervjuer med lärare och studenter i maj.

– Bedömargruppen har som uttrycklig ambition att få med ett tydligt studentperspektiv genom hela utvärderingsprocessen. Studenternas erfarenheter är annars ofta den kanske minst nyttjade resursen vid utvärderingar av detta slag, säger Jon Helgason.

Bedömargruppens slutrapport är planerad att var klar i oktober. 


Mer information och frågor

Läs mer om Linnéuniversitetets kvalitetsarbete här. Kontakta gärna Jon Helgason, som är utvärderingsansvarig om du har frågor om utvärderingen. 

Bedömargruppen

Bedömargruppen består av: (från vänster till höger)
· Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, Uppsala universitet (extern bedömare)
· Nina Pilke, professor i svenska språket, direktör för Vasa universitets språkcenter (extern bedömare, ordförande i bedömargruppen)
· Gunnar Ternhag, professor i musikvetenskap (extern bedömare)
· Anna Forsberg, universitetslektor i litteraturvetenskap,
Karlstad universitet (biträdande utvärderingsansvarig)
· Sanna Ryberg, studeranderepresentant, Karlstad universitet
· Christian Holmberg Sjölin, studeranderepresentant, Mittuniversitetet
· Kristina Wåhlin, projektledare, Lunds kommun (extern bedömare, arbetslivsrepresentant)
· Lars Gustav Andersson, professor i filmvetenskap, Lunds universitet, (extern bedömare),
· Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet (biträdande utvärderingsansvarig)
· Jon Helgason, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet (utvärderingsansvarig)