Anna Nergårdh

Temadag om god och nära vård lockade många

Den 12 september ordnade Samverkan Oskar tillsammans med Linnéuniversitetet en temadag under rubriken Fortsatt framåt för en nära vård på Forum i Oskarshamn.

Forum fylldes av människor engagerade i patientföreningar, personer som jobbar nära patienterna, politiker, tjänstemän och fackliga representanter från nästan hela länet för att prata om nära vård. I publiken fanns också personer från Östergötland, Jönköpings län och Kronobergs län.

God och nära vård är en primärvårdsreform som Anna Nergårdh haft i regeringens uppdrag att utreda. Reformen ska stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Under temadagen var Anna Nergårdh på plats i Oskarshamn och talade om bakgrunden till reformen och det utvidgade uppdrag som hon arbetar med just nu.

Många år på nacken

Svensk akutsjukvård är en av de bästa i världen. Men det har lett till att många lever med hälso- och sjukvårdssystem som är uppbyggda för att klara svåra och akuta tillstånd och som har rätt många år på nacken.

– När de byggdes var det mest akuta insatser som infektioner och olycksfall som behövde hanteras. Idag är det framför allt kronisk sjukdom och långvariga och komplexa tillstånd. Systemen är inte byggda för det, berättade Anna Nergårdh.

Hon tog upp cancervården som ett exempel. Tidigare när någon fick cancer så gick det bra eller inte bra. Idag lever många med cancer som en kronisk sjukdom eller med följder efter sjukdomen under lång tid.

Om vi ska lyckas med omställningen till en god och nära vård för alla, är kärnfrågan vi behöver ställa till patienter och anhöriga ”Vad behöver du för att vården ska fungera för dig?”. Omställningen mot nära vård pågår på flera olika fronter runt om i landet och antar olika former i de olika regionerna.

– Men det är en omställning som behöver få ta tid. Det finns ingen quick fix, menade Anna Nergårdh.

Lyckade projekt

Under dagen fick deltagarna höra mer om lyckade projekt för nära vård, bland annat Hälsostaden på Ängelholms sjukhus, Mobil närvård i Västra Götaland med flera platser. Bland de goda exemplen finns också lokala satsningar som Borgholmsmodellen på Öland och projektet Oskar i Oskarshamn.

Samverkansprojektet Oskar startades för att patienter som blir utskrivna från sjukhuset och ska åka hem ska känna sig trygga och veta vad som kommer att ske härnäst. När en patient ska skrivas ut hålls ett videosamtal med alla är med i teamet runt personen i fråga, från specialistvård, hälsocentral, kommun och rehabilitering.

Syftet är att förkorta beslutsvägarna, att informationen ska gå fram till rätt person i rätt tid och att ingenting ska falla mellan stolarna vid patientens utskrivning. Det innebär att både patienten och hans/hennes anhöriga ska känna sig trygga när det är dags att åka hem, även om man är i en helt ny livssituation.

Presentation av forskning

Forskare vid Linnéuniversitetet presenterade även delar av den forskning som pågår i regional samverkan och som handlar om att stärka patienternas delaktighet och egenvård och känsla av trygghet genom personcentrerade arbetssätt och tillgång till e-hälsotjänster, bland annat. Nyligen startade projekt handlar om att kartlägga och utvärdera best practice för sömlös vård för personer som lever med långvariga, komplexa sjukdomar och om att utveckla mått på vårdkontinuitet som kan användas till att utvärdera patienters och anhörigas upplevelse av vårdkontinuitet.

Mer information