Hand som skriver

Vetenskaplig artikel analyserar lärares och nyanlända invandrarelevers samarbete och identitetsskapande

2015 kom cirka 70 000 barn och ungdomar till Sverige. Av dessa var 35 000 ensamkommande minderåriga utan någon juridisk vårdnadshavare. Den stora tillströmningen av ungdomar har varit en utmaning för det svenska skolsystemet. I en ny vetenskaplig artikel ger Kaisa Björk, Eva Danielsson & Goran Basic ny förståelse för lärares och invandrarelevers samarbete och identitetsarbete i kontexten skolan.

Tidigare forskning visar att nyanlända studenter med olika etnisk bakgrund betraktas ofta som en homogen grupp. Som ett resultat, vid undervisning av dessa elever, misslyckas skolorna med att ta hänsyn till individuella behov och omständigheter. Skolor baserar inte undervisningsmetoder på en utredning av varje enskild elev som behöver stöd. Dessutom utesluts nyanlända invandrarelever ofta från skolornas normala plan för specialstöd.

Studien visar ett antal diskursiva presentationer; de diskursiva presentationerna av ointresserade och respektlösa lärare samt aktiva och strategiska lärare. Detta målar en retoriskt laddad bild av stora utmaningar som är involverade i lärarnas praktiska arbete med invandrarstudenter. Implicit i dessa språkliga diskursiva framställningar är framställningen av lärare som både inkompetenta och kompetenta aktörer, och studenter som kompetenta aktörer. På detta sätt blir representationer rörande skolpraxis en grundläggande dimension i skapandet och återskapandet av elevernas personliga identiteter och lärarnas yrkesidentiteter. Studien ger en indikation på att erkännandet av identiteter är en viktig dimension för framgångsrikt samarbete och lärande i skolans kontext.

Läs hela artikeln här