Barn i förskolan.

4,5 miljoner till praktikutvecklande skolforskning

Projektet ”Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse” har beviljats 4,5 miljoner i forskningsmedel. I projektet samarbetar Linnéuniversitetet med fyra kommunala skolhuvudmän. Målet är bl a att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och skolverksamhet.

Finansieringen ges av ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) – en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, som genomförs på uppdrag av regeringen, mellan 2017-2021. Totalt deltar 25 lärosäten i ULF, däribland Linnéuniversitetet.

Alla medverkande lärosäten i ULF har lokala avtal om samverkan med skolhuvudmän. Linnéuniversitetet samarbetar f n med Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun.

Forskning utifrån skolans behov

I Linnéuniversitetets ULF-projekt ska modeller för forskning som bedrivs i  samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän prövas och utvecklas. Viktiga kriterier är dels att forskningen ska utgå från skolans behov av ny kunskap, dels att lärarstudenter, lärare eller skolans övriga yrkesverksamma har en aktiv och initierande roll i processen, t.ex. i formuleringen av forskningsfrågor.

Långsiktig samverkan

Målet är att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och skolverksamhet, och även att få ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU-kapacitet hos de kommunala huvudmännen.

Forskningsprojektet består av två övergripande projekt och sju mindre projekt och kommer att involvera ett antal forskare vid Linnéuniversitetet. De flesta projekten startar i början av hösten 2020.

----------

Kontakt: Stephan Rapp, professor i pedagogik
Läs mer om: ULF-avtal