lärare undervisar barn om molekyler

Forskare från olika hörn av världen samlas på Linnéuniversitetet för att diskutera hur lärare kan rusta nästa generation för framtiden

En undervisning som förbättrar villkoren för barns och ungas lärande och förmåga att möta framtidens utmaningar – det är målet som samlar pedagogikforskare till konferensen ”Teachers Matter – but How?” den 14–16 oktober i år. På konferensen tar den internationella forskningsfronten inom fältet plats på podiet på Linnéuniversitetet.

Konferensen, som samarrangeras med kunskapsmiljön Utbildning i förändring, följer temat undervisning och lärande i klassrummet. En central fråga är här hur undervisningen skapar förutsättningar för elevers kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling, samt för deras förmåga att möta framtida utmaningar.  

– Forskningen behöver bidra med sina kunskaper för att höja skolans kunskapsresultat. Det handlar både om det som vi kallar för faktakunskap och om den förståelse för problem som behövs för att ta sig an komplexa frågor som exempelvis demokrati, social rättvisa och hållbarhet. Forskning om undervisning och lärande i klassrummet hjälper oss att förstå hur man på bästa sätt kan förbättra villkoren för elevers lärande, säger Bettina Vogt från forskningsgruppen SITE, som tillsammans med Ninni Wahlström och Ulrika Bossér organiserar konferensen.

Konferensen aktualiserar även frågor om vad forskningen kan spela för roll för undervisningen och med vilka perspektiv och metoder som undervisning och lärande i klassrummet kan förstås. Genom konferensen vill arrangörerna skapa utrymme för forskare från olika fält och från olika delar av världen att utveckla verktyg för att förstå och förbättra undervisningens och lärandets villkor.

– Vår intention med konferensen är att skapa möjlighet till kunskapsutbyten om internationellt angelägna och relevanta frågor inom de områden som kan relateras till undervisning och lärande. Konferensen blir en mötesplats där såväl forskare som lärare ska kunna diskutera dessa frågor och ta del av varandras idéer, identifierade utmaningar och möjliga vägar framåt, säger Bettina.

Konferensen öppnar för inlämning av abstract den 15 mars. I listan över huvudtalare som redan är spikad återfinns dock redan några välkända namn inom forskningsfältet. Anna Sfard kommer exempelvis att prata om matematikdidaktik, Barbara Comber om läs- och skrivinlärning och literacy, och Kirsti Klette om klassrumsforskningens metodik. Katherine Schulz kommer att belysa de tysta barnens deltagande i undervisningen och Stefan Hopmann ger en bild över hur didaktiken har utvecklats historiskt.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna skapa en arena för värdefulla kunskapsutbyten av hög kvalitet vid Linnéuniversitetet, säger Bettina.

 

Mer om konferesen

Läs mer om konferensen här.